Реализирани от МИМ

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор

 • Начало: 15.12.2018
 • Край: 15.06.2020

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности

Read more

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор

 • Начало: 15.12.2018
 • Край: 15.06.2020

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране на секторите на гражданското общество на ЕС, Африка и Латинска Америка, множество младежки лидери са силно мотивирани да променят обществото към по-добро. Те вярват, че това може да се случи чрез гражданския сектор, но застъпничеството и благотворителната работа в него също търпят динамични изменения. Социалните проблеми все повече се задълбочават и стават все по-трудни за преодоляване, поради което множество традиционно опериращи нестопански организации се оказват неефективни, поради тромавия, институционален, зависим от донорите и движен от собствения интерес модел на функциониране. Социалните иновации и сътрудничеството, приемането на нови комерсиални стратегии от страна на нестопанските организации, социалните кооперативни предприятия и общностното предприемачество (често групирани под общия термин „социално предприемачество“) възникват като новото течение в сектора на 21 век.

Read more

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор

 • Начало: 15.12.2018
 • Край: 15.06.2020

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране на секторите на гражданското общество на ЕС, Африка и Латинска Америка, множество младежки лидери са силно мотивирани да променят обществото към по-добро. Те вярват, че това може да се случи чрез гражданския сектор, но застъпничеството и благотворителната работа в него също търпят динамични изменения. Социалните проблеми все повече се задълбочават и стават все по-трудни за преодоляване, поради което множество традиционно опериращи нестопански организации се оказват неефективни, поради тромавия, институционален, зависим от донорите и движен от собствения интерес модел на функциониране. Социалните иновации и сътрудничеството, приемането на нови комерсиални стратегии от страна на нестопанските организации, социалните кооперативни предприятия и общностното предприемачество (често групирани под общия термин „социално предприемачество“) възникват като новото течение в сектора на 21 век.

Read more

Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване /ПРОФИЛ/

Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване /ПРОФИЛ/

 • Начало: 15.04.2017
 • Край: 15.12.2018

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура "Активно включване".

Read more

Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии (SMART)

Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии (SMART)

 • Начало: 01.03.2016
 • Край: 31.08.2018

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности - сътрудничество за иновации и обмен на добри практики на Европейската комисия.

Read more

Бизнес образование за устойчиво развитие: преподаване на корпоративната социална отговорност и социално предприемачество (BEST)

Бизнес образование за устойчиво развитие: преподаване на корпоративната социална отговорност и социално предприемачество (BEST)

 • Начало: 01.09.2014
 • Край: 31.08.2017

Проект 2014-1-BG01-КА200-001694, Прогрма "Еразъм+", Стратегически партньорства в обастта на висшето образование

Read more

Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС (VOTE EU)

Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС (VOTE EU)

 • Начало: 01.12.2013
 • Край: 30.11.2014

Проект 2013 – 2833, Програма „Европа за гражданите“ на Европейския съюз

Read more

Култура за устойчиво развитие: Справяне с безработицата сред младите хора чрез местни културни проекти (YU-CULT)

Култура за устойчиво развитие: Справяне с безработицата сред младите хора чрез местни културни проекти (YU-CULT)

 • Начало: 01.10.2013
 • Край: 30.09.2014

Проект 2013 – 3290, Програма „Младежта в действие” на Европейския съюз

Read more
Устойчивото развитие през погледа на младите хора

Устойчивото развитие през погледа на младите хора

 • Начало: 01.12.2009
 • Край: 30.11.2010

Проект 2009 – 3520, програма "Младежта в действие" на Европейския съюз

Read more

Училището днес; модерна работилница за млади таланти

Училището днес; модерна работилница за млади таланти

 • Начало: 13.10.2009
 • Край: 11.03.2011

ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”

Read more

Договори за организиране и провеждане на езикови и специализирани обучения на прокурори, възложени от Върховна касационна прокуратура на Република България

Договори за организиране и провеждане на езикови и специализирани обучения на прокурори, възложени от Върховна касационна прокуратура на Република България

 • Начало: 01.10.2009
 • Край: 31.07.2010

Обединявайки ресурси и експертен капацитет със своите дългогодишни партньори - „Международен колеж” ООД и Център за професионално обучение и ориентиране, Сдружение „Международен институт по мениджмънт” реализира две от основните дейности в рамките на проект, изпълняван от Върховната касационна прокуратура на република България.

Read more

Договор за организиране и провеждане на семинари на тема „Комуникативна култура и етично поведение на служителите на от областните и общинските администрации”, възложен от Областна администрация Варна

Договор за организиране и провеждане на семинари на тема „Комуникативна култура и етично поведение на служителите на от областните и общинските администрации”, възложен от Областна администрация Варна

 • Начало: 01.02.2009
 • Край: 31.07.2009

Договорът се реализира от Сдружение „Международен институт по мениджмънт” в рамките на проект А08-12-21-С/02.02.2009 г. „За прозрачни и открити областни и общински администрации” по Оперативна програма „Административен капацитет”

Read more

Договор за разработване и внедряване на Методика за външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация, възложен на Сдружение МИМ от Министерство на държавната администрация и административната реформа на Република България

Договор за разработване и внедряване на Методика за външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация, възложен на Сдружение МИМ от Министерство на държавната администрация и административната реформа на Република България

 • Начало: 01.04.2008
 • Край: 30.11.2008

Договор за разработване и внедряване на Методика за външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация, възложен на Сдружение МИМ от Министерство на държавната администрация и административната реформа на Република България

Read more

МОБИЕЙДЖ: Европейски ресурсни центрове за възрастни хора, живеещи извън страната си на произход

МОБИЕЙДЖ: Европейски ресурсни центрове за възрастни хора, живеещи извън страната си на произход

 • Начало: 01.12.2007
 • Край: 31.12.2010

Проектът се изпълнява от Международен институт по мениджмънт като водеща организация в рамките на програма VP/2007/009 ENEA “Активна подкрепа за социална активност и мобилност на възрастните хора, живеещи извън страната си на произход” в международен консорциум от пет представителни организации с установен опит и достижения в областта на обучението през целия живот и социалната интеграция от България, Румъния, Дания, Италия и Унгария

Read more

Планиране на местното икономическо развитие на община Каолиново

Планиране на местното икономическо развитие на община Каолиново

 • Начало: 01.12.2006
 • Край: 30.06.2007

Проектът се реализира от “Международен Институт по Мениджмънт” в партньорство с Община Каолиново в рамките на Програма “Активни услуги на пазара на труда” към Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

Read more

Нашият враг е корупцията, а не управлението

Нашият враг е корупцията, а не управлението

 • Начало: 01.12.2004
 • Край: 31.07.2006

Проект на ФАР № BG 0204.02 “Развитие на гражданското общество” Договор № CSDP 2002-Lot2-037

Read more

Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...