В партньорство с МИМ

Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти (WORKPLACE BASIC SKILLS)

Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти (WORKPLACE BASIC SKILLS)

 • Начало: 01.11.2018
 • Край: 31.10.2020

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни

Read more

Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти (WORKPLACE BASIC SKILLS) 2018-1-DE02-KA204-005032

Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти (WORKPLACE BASIC SKILLS) 2018-1-DE02-KA204-005032

 • Начало: 01.11.2018
 • Край: 31.10.2020

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на работещите привлича засилено вниманието в повечето Европейски държави. Особено притеснителни са т.нар. „функционална писмена грамотност“ и „функционална математическа грамотност“. Програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за международна оценка на компетенциите на възрастните разкрива, че в Европа един от всеки четири възрастни не притежава достатъчна грамотност, за да може да се справя с ежедневните си нужди (Международно изследване на грамотността сред възрастните). В допълнение към тази ситуация, Европа се изправи през последните години и пред безпрецедентен наплив на бежанци и мигранти. Въпреки че повечето държави-членки започнаха да предлагат езикови обучения, голяма част от това население имат ограничена грамотност и умения да боравят с числа и математически действия, което ги възпрепятства от пълноценно интегриране в културата на приемащата ги страна и от участие в пазара на труда. В тази връзка, препоръките на Европейската мрежа за основни умения (финансирана от Европейската комисия) насочени към популяризиране на програмите за обучение по основни умения като средство за борба със социалното изключване, са по-приложими от всякога. Те включват „…участие на трудовия пазар, използване на грамотността като учение на работното място, участие в обучение и образование за възрастни….“

Read more

Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти (WORKPLACE BASIC SKILLS) 2018-1-DE02-KA204-005032

Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти (WORKPLACE BASIC SKILLS) 2018-1-DE02-KA204-005032

 • Начало: 01.11.2018
 • Край: 31.10.2020

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на работещите привлича засилено вниманието в повечето Европейски държави. Особено притеснителни са т.нар. „функционална писмена грамотност“ и „функционална математическа грамотност“. Програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за международна оценка на компетенциите на възрастните разкрива, че в Европа един от всеки четири възрастни не притежава достатъчна грамотност, за да може да се справя с ежедневните си нужди (Международно изследване на грамотността сред възрастните). В допълнение към тази ситуация, Европа се изправи през последните години и пред безпрецедентен наплив на бежанци и мигранти. Въпреки че повечето държави-членки започнаха да предлагат езикови обучения, голяма част от това население имат ограничена грамотност и умения да боравят с числа и математически действия, което ги възпрепятства от пълноценно интегриране в културата на приемащата ги страна и от участие в пазара на труда. В тази връзка, препоръките на Европейската мрежа за основни умения (финансирана от Европейската комисия) насочени към популяризиране на програмите за обучение по основни умения като средство за борба със социалното изключване, са по-приложими от всякога. Те включват „…участие на трудовия пазар, използване на грамотността като учение на работното място, участие в обучение и образование за възрастни….“

Read more

Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене (NFIL)

Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене (NFIL)

 • Начало: 03.09.2018
 • Край: 02.09.2020

Проект 2018-1-IT02-KA204-048012, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни

Read more

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията

NECME: Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията

 • Начало: 01.11.2016
 • Край: 30.04.2018

Проектът "Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията" обединява 17 граждански организации от 16 страни в Европа. Проектът поставя акцент върху нарастващите потоци на преселване в и към стария континент и цели да проучи как явлението на миграцията влияе върху европейското гражданско общество в среда на възникване на нови форми на обществена ангажираност и активно гражданство. Проектът се финансира по програма Европа за гражданите на Европейският съюз.

Read more

Валоризиране на висококвалифицираните имигранти (VALORIZE)

Валоризиране на висококвалифицираните имигранти (VALORIZE)

 • Начало: 01.09.2014
 • Край: 31.08.2016

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма "Еразъм+", Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни. Водещ партньор е Каза ди Карита, Торино, Италия.

Read more

Обучение на съдии и прокурори по поръчка на Висшия съдебен съвет на Република България по договор 45-06-031/08.04.2009 г.

Обучение на съдии и прокурори по поръчка на Висшия съдебен съвет на Република България по договор 45-06-031/08.04.2009 г.

 • Начало: 01.04.2009
 • Край: 31.10.2009

Поръчката се реализира от обединение, в което са ангажирани Сдружение „Международен институт по мениджмънт", „Международен колеж" ООД и Висше училище „Международен колеж". Обученията на магистратите се финансират от Оперативна програма „Административен капацитет", в рамките на проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители", Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008, изпълняван от Висш Съдебен Съвет

Read more

Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация

Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация

 • Начало: 01.08.2008
 • Край: 31.08.2009

Проектът, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, се реализира от екип на Фондация „Модерно образование и наука”, чийто председател е основателят на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” - доц. д-р Тодор Радев.

Read more

Организиране и провеждане на обучения, семинари и срещи по проект „Представяне на резерват „Балтата”, по договор с община Балчик

Организиране и провеждане на обучения, семинари и срещи по проект „Представяне на резерват „Балтата”, по договор с община Балчик

 • Начало: 01.07.2008
 • Край: 30.11.2008

Проектът се реализира от създаденото от Срдужение МИМ висше училище в рамките на Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество България- Румъния BG2005/017-455.01.02.01 „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието

Read more

Проект 2008 – 1- BG1-LEO01 – 00307 “Иновации в туристическото обслужване и маркетинг в светлината на европейските тенденции за развитие на туризма” (Иновации в туризма)

Проект 2008 – 1- BG1-LEO01 – 00307 “Иновации в туристическото обслужване и маркетинг в светлината на европейските тенденции за развитие на туризма” (Иновации в туризма)

 • Начало: 01.06.2008
 • Край: 30.06.2009

Проектът е финансиран от програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи” на Европейския съюз и се реализира в партньорство с приемащи организации от Испания и Германия.

Read more

Партнер-нет: ресурсна мрежа за укрепване структурите на гражданското общество и ефективни партньорства на местно ниво

Партнер-нет: ресурсна мрежа за укрепване структурите на гражданското общество и ефективни партньорства на местно ниво

 • Начало: 01.02.2008
 • Край: 30.04.2009

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” и се изпълнява от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище”, чийто основател е Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” – доц. д-р Тодор Радев.

Read more

Създаване на българо-румънски изследователски център за устойчиво развитие на туризма

Създаване на българо-румънски изследователски център за устойчиво развитие на туризма

 • Начало: 01.12.2007
 • Край: 30.11.2008

Проектът се финансира от програма ФАР „Трансгранично сътрудничество: България - Румъния” и се реализира от експерти на Сдружението подръководството на екипа от Висше училище Международен колеж в партньорство с румънската асоциация „Регионален център за развитие на човешките ресурси и социален мениджмънт”.

Read more

Стимулиране на предприемачеството в туристическия и аграрен бизнес в регион Добрич – шанс за безработни и дългосрочно безработни специалисти в т.ч. и хора с увреждания

Стимулиране на предприемачеството в туристическия и аграрен бизнес в регион Добрич – шанс за безработни и дългосрочно безработни специалисти в т.ч. и хора с увреждания

 • Начало: 19.03.2007
 • Край: 21.03.2007

Проектът се реализира от консорциум на членовете-учредители на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” по програма ФАР по линията BG 0102.05 – Инициатива на пазара на труда

Read more

Екологичният и селски туризъм – алтернатива за заетост в област Добрич и Община Антоново

Екологичният и селски туризъм – алтернатива за заетост в област Добрич и Община Антоново

 • Начало: 01.04.2006
 • Край: 30.04.2007

Проектът се реализира от консорциум на членовете-учредители на Сдружение „Международен институт по мениджмънт” по Програма ФАР, бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01 “Алтернативна заетост”

Read more

Последни новини

[25.03.2019] Семинар за изграждане капацитет на ...

Първата дейност по проект SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

[25.10.2018] Нова инициатива на МИМ отново с висока ...

След цикъл от дискусии със заинтересовани страни и потенциални партньори, ...

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

Последни проекти

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

Проект 2018-3794/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+" КД2, Изграждане на ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: ...

В условията на бързо променящи се социална среда и условия на функциониране ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма "Еразъм+", КД2: Стратегически партньорства в ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...