Реализирани от МИМ

Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване /ПРОФИЛ/

Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване /ПРОФИЛ/

 • Начало: 15.04.2017
 • Край: 15.12.2018

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура "Активно включване".

Read more

Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии (SMART)

Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии (SMART)

 • Начало: 01.03.2016
 • Край: 31.08.2018

Проект 2015-3612/ 001-001, съфинансиран от Програма "Еразъм+", Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности - сътрудничество за иновации и обмен на добри практики на Европейската комисия.

Read more

Бизнес образование за устойчиво развитие: преподаване на корпоративната социална отговорност и социално предприемачество (BEST)

Бизнес образование за устойчиво развитие: преподаване на корпоративната социална отговорност и социално предприемачество (BEST)

 • Начало: 01.09.2014
 • Край: 31.08.2017

Проект 2014-1-BG01-КА200-001694, Прогрма "Еразъм+", Стратегически партньорства в обастта на висшето образование

Read more

Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС (VOTE EU)

Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС (VOTE EU)

 • Начало: 01.12.2013
 • Край: 30.11.2014

Проект 2013 – 2833, Програма „Европа за гражданите“ на Европейския съюз

Read more

Култура за устойчиво развитие: Справяне с безработицата сред младите хора чрез местни културни проекти (YU-CULT)

Култура за устойчиво развитие: Справяне с безработицата сред младите хора чрез местни културни проекти (YU-CULT)

 • Начало: 01.10.2013
 • Край: 30.09.2014

Проект 2013 – 3290, Програма „Младежта в действие” на Европейския съюз

Read more
Устойчивото развитие през погледа на младите хора

Устойчивото развитие през погледа на младите хора

 • Начало: 01.12.2009
 • Край: 30.11.2010

Проект 2009 – 3520, програма "Младежта в действие" на Европейския съюз

Read more

Училището днес; модерна работилница за млади таланти

Училището днес; модерна работилница за млади таланти

 • Начало: 13.10.2009
 • Край: 11.03.2011

ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”

Read more

Договори за организиране и провеждане на езикови и специализирани обучения на прокурори, възложени от Върховна касационна прокуратура на Република България

Договори за организиране и провеждане на езикови и специализирани обучения на прокурори, възложени от Върховна касационна прокуратура на Република България

 • Начало: 01.10.2009
 • Край: 31.07.2010

Обединявайки ресурси и експертен капацитет със своите дългогодишни партньори - „Международен колеж” ООД и Център за професионално обучение и ориентиране, Сдружение „Международен институт по мениджмънт” реализира две от основните дейности в рамките на проект, изпълняван от Върховната касационна прокуратура на република България.

Read more

Договор за организиране и провеждане на семинари на тема „Комуникативна култура и етично поведение на служителите на от областните и общинските администрации”, възложен от Областна администрация Варна

Договор за организиране и провеждане на семинари на тема „Комуникативна култура и етично поведение на служителите на от областните и общинските администрации”, възложен от Областна администрация Варна

 • Начало: 01.02.2009
 • Край: 31.07.2009

Договорът се реализира от Сдружение „Международен институт по мениджмънт” в рамките на проект А08-12-21-С/02.02.2009 г. „За прозрачни и открити областни и общински администрации” по Оперативна програма „Административен капацитет”

Read more

Договор за разработване и внедряване на Методика за външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация, възложен на Сдружение МИМ от Министерство на държавната администрация и административната реформа на Република България

Договор за разработване и внедряване на Методика за външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация, възложен на Сдружение МИМ от Министерство на държавната администрация и административната реформа на Република България

 • Начало: 01.04.2008
 • Край: 30.11.2008

Договор за разработване и внедряване на Методика за външен (хоризонтален) контрол в държавната администрация, възложен на Сдружение МИМ от Министерство на държавната администрация и административната реформа на Република България

Read more

МОБИЕЙДЖ: Европейски ресурсни центрове за възрастни хора, живеещи извън страната си на произход

МОБИЕЙДЖ: Европейски ресурсни центрове за възрастни хора, живеещи извън страната си на произход

 • Начало: 01.12.2007
 • Край: 31.12.2010

Проектът се изпълнява от Международен институт по мениджмънт като водеща организация в рамките на програма VP/2007/009 ENEA “Активна подкрепа за социална активност и мобилност на възрастните хора, живеещи извън страната си на произход” в международен консорциум от пет представителни организации с установен опит и достижения в областта на обучението през целия живот и социалната интеграция от България, Румъния, Дания, Италия и Унгария

Read more

Планиране на местното икономическо развитие на община Каолиново

Планиране на местното икономическо развитие на община Каолиново

 • Начало: 01.12.2006
 • Край: 30.06.2007

Проектът се реализира от “Международен Институт по Мениджмънт” в партньорство с Община Каолиново в рамките на Програма “Активни услуги на пазара на труда” към Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

Read more

Нашият враг е корупцията, а не управлението

Нашият враг е корупцията, а не управлението

 • Начало: 01.12.2004
 • Край: 31.07.2006

Проект на ФАР № BG 0204.02 “Развитие на гражданското общество” Договор № CSDP 2002-Lot2-037

Read more

Последни новини

[16.06.2017] Международна академия "Бизнес образование ...

Между 19 и 23 юни 2017 Международен институт по менидмънт и висше училище по ...

[12.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Може да гледате конференцията на живо от тук:

[07.04.2017] КОНФЕРЕНЦИЯ Бизнес образование и ...

Конференцията ще се проведе в град Добрич на 12 април 2017 г. (сряда), от 09:00 ч., на ...

[30.03.2017] Стартира проект "Интегриран модел за ...

Сдружение "Международен институт по мениджмънт” сключи договор за ...

[19.12.2016] Oнлайн проучване за обществените ...

С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на ...

Последни проекти

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

Обучение по основни умения за работа на ...

През последните години проблемът с липсата на „основни умения“ на ...

Валоризиране на неформалното и ...

Валоризиране на неформалното и ...

Проектът е създаден в контекста на Препоръката на Европейския съвет от 20 ...

Интегриран модел за активиране на ...

Интегриран модел за активиране на ...

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския ...