Бизнес образование за устойчиво развитие: преподаване на корпоративната социална отговорност и социално предприемачество (BEST)

Концепцията на проект BEST получи най-висока оценка от сформираната комисия от експерти на Националната агенция по програма „Еразъм +“ – Център за развитие на човешките ресурси и бе първият проект, финансиран в България по програмата в рамките на ключова дейност 2, сектор „Висше образование“.
Една година след старта на проекта, още в процеса на неговото реализиране, той бе отличен и със знак за качество, като инициатива, формираща важни резултати и ефекти в посока устойчиво развитие.

Период на изпълнение:
01.09.2014 – 31.08.2017
За какво е BEST:

Проектът БЕСТ насърчава сътрудничеството и обмена на добри практики между  организации от седем държави (България, Гърция, Литва, Португалия, Испания, Турция, Великобритания) с цел повишаване на качеството и адекватността на образованието в областта на социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност, насърчава на социалните иновации и промотира социалната роля на бизнеса.

Цел на проекта:

Специфичните цели на проекта са:

 •  Да подкрепя научните изследвания и обмен на добри практики в областта на социалното предприемачество, социалните иновации и корпоративната  социална отговорност за насърчаване на устойчиво регионално и местно развитие;
 • Да инициира обмен между бизнес/икономически изследвания и изследвания за устойчиво развитие, за да се развият иновативни учебни програми, които  включват субектите на социалното предприемачество и КСО в обунчението по икономика и предприемачество;
 • Да ​​разработи процедура за валидиране на компетенции, която позволява на бизнеса да признава уменията на доброволците, които участват в инициативите на КСО;
 •  Да създаде интегрирана програма от демонстрационни инициативи, обучение на обучители и пилотна електронна платформа за обучение по КСО и социално предприемачество;
 •  Да допринесе за насърчаване на социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност сред бизнеса, обществото, медиите и доставчиците на образователни услуги.
Партньори:
 • Международно училище по право и бизнес, Литва
 • Колеж Утена, Литва
 • Международен институт за професионално обучение ИНДИКО, Испания
 • Португалско общество за иновации
 • Политехнически институт Браганца, Португалия
 • Икономически университет Измир, Турция
 • Университетски Колеж Бирмингам, Великобритания
 • Бирмингам Сити Юнивърсити, Великобритания
 • Тесалийски университет, Гърция

Проект 2014-1-BG01-КА200-001694, Прогрма “Еразъм+”, Стратегически партньорства в областта на висшето образование