Валоризиране на висококвалифицираните имигранти (VALORIZE)

Проектът VALORIZE създава пилотна практика за оценка и валидиране на уменията на имигрантите със средно професионлано и висше образование, така че им се осигури възможност за заетост по специалността и пълноценно участие на пазара на труда в приемащите страни.

Период на изпълнение:
01.09.2014 – 31.08.2016
Каква е целта на VALORIZE?

Целта на проекта бе да се разработи пакет от инструменти за оценка и промотиране на личностните умения на мигрантите, които да позволят по-добрата им интеграция на трудовия пазар в ЕС и достъпа им до по-добре платени работни позиции, съответстващи на формалното им образование.

Този пакет включва четири основни продукта:

1) Рамка и скала за оценка на личностните умения съгласно изискванията на работодателите;

2) модел за оценка на личностните умения – MOSSA;

3) модел за обучение по личностни умения – МOSSE;

4) модел за промотиране на меките умения, включително чрез създаване на лични портфолия и он-лайн профили – MOSP. 

Моделите са интердисциплинарни и могат да бъдат адаптирани за оценка и изграждане на личностни умения за по-добра заетост на обучаеми в системата на средното и висшето образование с най-разнообразна професионална ориентация. Всеки продукт съдържа педагогически модел, ръководство за организация на дейността, структура и модели на документи (вкл. изпитни и обучителни материали), които могат да бъдат въведени непосредствено от обучителните институции и посредническите агенции. 

Защо е полезен VALORIZE?

Акцентът се поставя върху т.нар. личностни или “меки умения”.

Меките умения са качества, личностни черти и социални умения, които допълват чисто професионалната квалификация. Много експерти по заетостта препоръчват подобрявяне на меките умения чрез продължаване на образованието или специализирано обучение. Наличието на подходящ баланс на твърди и меки умения е един от начините да се изравнят възможностите в условията на конкурентен пазар на труда.

Проектът предвижда разработването на четири интелектуални продукта (методологии и модели за оценка на уменията), шест международни семинара и шест национални конференции за представяне на резултатите.

Ресурси

От тук може да свалите разработените продукти по проекта:

Valorize-MOSP-final Model

Valorize-MOSP-strategy

Valorize_MOSSA

General framework

Партньори

SE-HUB е съвместно начинание на:

  • Фондация “Каза ди Карита”, Италия
  • Съюз за интердисциплинарно образование и консултации ЕСС, Австрия
  • Greta du Velay, Франция
  • Университет Фридрих-Александър, Германия
  • Университет Лунд, Швеция
  • Център за междунарно обучение към Търговската плата на Торино, Италия

Проект 2014-1-IT02-KA204-003515, Програма “Еразъм+”, Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни. Водещ партньор е Каза ди Карита, Торино, Италия.