Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене (NFIL)

Проектът се задвижва с цел уеднаквяване и валидиране, сертифициране на неформалното и самостоятелно учене съгласно законодателството на отделните страни-членки на EU.

Upload Image...
Период на изпълнение:
23.08.2011 – 22.02.2013
Какви са целите на NFIL?:

Основната цел на проекта NFIL е да допринесе за признаването на уменията и прозрачността на квалификациите за улесняване на ученето, пригодността за заетост и трудовата мобилност на мигрантите.

Той е насочен към националните субекти, които отговарят за признаването на професионалните квалификации,  оценяването и сертифицирането на учебни програми, служби по заетостта и заинтересовани страни в областта на образованието, обучението и гражданското общество. Всички те имат решаваща роля за насърчаване на инициативи за валидиране на неформалното и самостоятелното учене.

За кого е полезен NFIL:

Проектът ще бъде от полза за:

– Имигрантите в ЕС

– Вътрешните мигранти в рамките на ЕС  (от една държава в друга)

– Мигрантите, които желаят да се завърнат в страната си на произход в краткосрочен или средносрочен план.

Продукти на NFIL:

Предвижда се разработването на следните Интелектуални продукти:

  1.  Проучване- анализ със следните елементи:

–  обща рамка на неформалното и самостоятелно учене в Европа

–   неформално и самостоятелно учене в страните, представени в проекта

–   съпоставим преглед на състоянието на състоянието на механизмите за валидиране във всяка страна партньор

–   SWOT анализ въз основа на изпълнението на Препоръката на Европейския Съвет от 2012 и Европейските насоки за валидиранне на неформалното и самостоятелно учене на CEDEFOP

–   заключения и препоръки съгласно Европейския списък за валидиране и данните от проучванията на национално ниво  

   2. Транснационална рамка за валидирани и сертифицирани умения (от 02/01/2019 до 31/05/2019)   

Целта на рамката е да тества синтетичен метод за оценка на:

–   професионални умения и профили, които могат да бъдат сертифицирани в страните, участващи в проекта;

–   документация, полезна за действията по валидиране във всяка страна;

–   процеси и / или услуги, които всяка страна може да предложи в процеса на валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелно учене.

  3. Ще бъдат анализирани 5 професионални профила в 4 сектора на икономиката: търговия, кетъринг и хотелиерство, ИКТ и социални услуги. В резултат на това ще бъде изработена обща рамка за 20 професии, в които институциите, отговорни за валидирането, ще могат да вземат под внимание умения, придобити и сертифицирани не само в страната, в която пребивава мигрантът, но и в други страни, в които той/тя има право да работи.

   4. Определяне и систематизиране начините за включване и насочване на мигрантите в процеса на интегриране чрез:

– информация за транснационално признаване на резултатите от неформалното и самостоятелно учене

– придружаване на мигранта от оператор, който да му обясни възможностите и ограниченията за валидиране и сертифициране

– валидиране и сертифициране на неформалното и самостоятелно учене съгласно законодателството на отделните страни-членки 

Партньори:

Всички партньори ще разпространяват резултати и ще въвличат заинтересованите страни в своята национална мрежа за участие в проекта.

Това споделяне позволява да се създадат интелектуални продукти с европейска добавена стойност и при споделяне опита и практиката на седем от 28-те страни-членки на ЕС.

NFIL е съвместно начинание на следните организации:

  • Каса ди Карита Арти е Местиери (Италия)
  • Международен институт по мениджмънт (България)
  • Тренинг Вижън (Великобритания)
  • Конфедерация на учебните центрове в Испания
  • Грета дю Вале – Лицей Шарл и Адриен Дюпюи (Франция)
  • Народен университет в Птуй (Словения)
  • Европейски координационен комитет (Белгия)

Проект 2018-1-IT02-KA204-048012, Програма “Еразъм” КД2: Стратегически
партньорства в областта на образованието за възрастни