Развитие на образованието, ученето през целия живот и валидирането

на неформалното и самостиятелно учене

Управление на човешките ресурси

и повишаване качеството на човешкия капитал

Текстообработване

Иновации, прилагане на информационните и комуникационните технологии

и повишаване на управленската култура

Активно участие в международни проекти и програми

Подпомагане социалната интеграция

на малцинствата и уязвимите групи в обществото

проекти projects

Възможности за квалификация и преквалификация

чрез присъствени и онлайн обучения

Насърчаване на предприемачеството,

създаването на микро-предприятия и самонаемането

validation валидиране Аттестация

Научни и приложни изследвания

в областта на обществените науки

Развитие на гражданското общество и европейското гражданство в България

Работа с хора в неравностойно социално положение

чрез осигуряване на равен достъп до образователните услуги

ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ