Мисията на МИМ е да работи за създаването на ефективна обществена среда за развитие в България чрез модернизиране и повишаване на качеството на образованието и повишаване качеството на живот.

Международен институт по мениджмънт (МИМ) е сдружение с нестопанска цел създадено през 1993 година по проект на Хоге Хотелскуул Маастрихт – Холандия, като част от програмата на Холандското правителство за сътрудничество с Централна и Източна Европа. То е учредител на Висше училище по мениджмънт (www.vum.bg), акредитирано по Закона за висшето образование в България. Сдружението е успешен модел на публично частно партньорство, който обединява организации с много широк обхват – търговски дружества, нестопански организации и индивидуални лица, обединени от идеята за повишаване на качеството на образованието и живота в съответствие с европейските тенденции за развитие.

Уникално широкото представителство на МИМ се измерва с това, че в него членуват над 100 младежи и 50 преподаватели от сферата на професионалното и висше образование, които реализират много инициативи и проекти свързани с подобряване качеството във всички области на образованието, социалния и икономическия живот. Всички те вземат дейно участие при осъществяване дейността на сдружението, насочена към подпомагане изследователската, научна, преподавателска дейност в областта на човешките ресурси, туризма, икономическите и социологическите науки.

Работим за устойчиво развитие, качество на човешкия капитал, учене през целия живот и осигуряване на равен достъп до образование за всички.