Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване /ПРОФИЛ/

Период на изпълнение:
15.04.2017 – 15.12.2018
Какво представлява проектът ПРОФИЛ?

Общата цел на проект ПРОФИЛ е да подобри качеството на живот и участието на пазара на труда на семействата с деца с увреждания, чрез разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностните и професионалните умения и осигуряване на ефективен диалог с работодателите.

Акцентът е върху развитието на личностните умения за заетост и дигиталните компетенции, защото ориентират бенефициентите към дейности и сфери, които позволяват работа от дома, автономно работно време и самонаемане.

Защо е полезен ПРОФИЛ:

Проектът стартира на 15 април 2017 и беше реализиран в рамките на 20 месеца. Основни дейности в изпълнението на проекта са:

  • Разработване на интегриран модел за реабилитация и развитие на професионалните и личностните умения за възстановяване на трудовата активност и заетост.
  • Осигуряване на почасови услуги за деца с увреждания  за период  от 12 месеца.  Ще бъдат подбрани 30 родителя на деца с увреждане , които имат образователен ценз и желаят да се върнат на пазара на труда. Ще бъде предоставена почасова грижа на техните деца за срок от 12 месеца, което ще позволи  на родителите да се включат в другите дейности по проекта като обучение, консултиране и активно търсене на работа.
  • Обучение и консултиране в два курса: “Личностни умения за заетост” и “Дигитален маркетинг и блогинг”  за 30те родители на деца с увреждане
  • Осигуряване на заетост на 10 души, от пилотната група от 30 родители
  • Кампания за преодоляване на дискриминационните нагласи сред работодателите към хора, които се грижат за деца с увреждания. Предвижда се провеждане на различни събития /дискусии, трудови борси, работни срещи/  и заснемането на филм, целящи промяната на обществените нагласи по отношение наемането на лица, отглеждащи деца с увреждане

 

За кого е ПРОФИЛ:

Проект ПРОФИЛ се реализира на територията на Община Варна, а целева група по проекта бяха безработни и неактивни лица, които са родители / членове на семейство и се грижат за деца с увреждания. Подбрани бяха такива в трудоспособна възраст и със съответния образователен ценз. Включени в проекта бяха и самите деца с увреждания.

ПРОФИЛ

 

Проект ПРОФИЛ е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура “Активно включване”.