КУЛТУРА НА ДАРИТЕЛСТВОТО И СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ:

Въвличане на доброволци и местни общностни в съвместно създаване и изпълнение на социални инициативи за набиране на публично финансиране

Проектът подобрява капацитета на партньорските организации да си сътрудничат на местно и международно ниво при въвличането на доброволци и местната общност в дейности, които могат да повишат и насърчат културата на дарителството и социалното включване чрез съвместното планиране и изпълнение на социални инициативи за набиране на публично финансиране

“Да подкрепиш кауза означава да повярваш, че имаш силата и куража да променяш света около себе си”

България дарява

Период на изпълнение:
01.11.2022 – 30.10.2023
Какви са целите на проекта

Тази малка инициатива, финансирана от програма „Еразъм +” е насочена към подобряване компетенциите на обучители и други участници в обучението. Проектът се фокусира върху необходимостта от представяне и насърчаване на културата на дарителството и социалното включване в нашите общности и изгражда капацитет за това. Той подобрява възможността за сътрудничество, на местно и международно ниво, като въвлича доброволци и членове на местните общности в дейности, които могат да повишат и насърчат културата на дарителство, чрез проектиране и изпълнение на социални инициативи за публично набиране на средства.

С какво е полезен проекта

Инициативата поставя фокус върху културата на дарителството и социалното включване.

Тя предлага провеждането на обучителен курс за 30 заинтересовани лица от България и други 30 от Италия, в който те да повишат своите знания относно концепцията и въздействията на различни по вид инициативи в подкрепа на каузи и нуждаещи се лица. Участниците в курса ще придобият умения относно организирането, управлението и оценката на кампании за публично набиране на средства (т.нар. краудфъндинг кампании).

Резултати

Проектът регистрира резултати в 3 основни направления:

• Повишен капацитет на партньорите да реализират кампании за въвличане на доброволци и членове на местната общност;

• Подобрено разбиране и възприятие на местната общност относно стартирането на социални кампании за набиране на средства в подкрепа на каузи и лица;

• Изградени умения сред участниците на курса да инициират и реализират самостоятелно благотворителни кампании.

Партньори

AVIS Carrara, Тоскана (Италия)

Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ , Варна (България)