Нашият враг е корупцията, а не управлението

Период на реализация:
Декември 2004 г. –  Юли 2006 г.
Какви са целите на този проект?

Целта на проекта беше неправителствените организации на територията на
Добричка област да се организират в гражданска коалиция с цел да въздействат
върху общинските администрации в Добрич, Каварна, Тошево, Шабла и Балчик
за постигане на по–голяма прозрачност при изразходване на средствата на
данъкоплатците в областта на възлагането на обществени поръчки. Конкретният
измерител за резултатността на проекта се намира в изработените четири анти-
корупционни механизми за постигане на прозрачност при възлагане на
обществените поръчки:
1. Методологии за оценка, мониторинг и контрол на обществените поръчки;
2. Обучителен антикорупционен пакет;
3. Подробен достъп на гражданите, медиите и потребителите до информация
за възлагането на договори за обществени поръчки;
4. Увеличаване на прозрачността чрез институционални реформи.

Ползи

В хода на проекта бяха проведени две регионални конференции със 100 участника,  проведени три обучения с общо 120 обучавани, както и издадени седните публикации: Наръчник по публично-частно партньорство, Ръководство за изпълнителите в обществените поръчки, Наръчник по достъп до правосъдие по публично-правни дела и Бизнес кодекс за регионално публично-частно партньорство.

Постигна се по-добра прозрачност и отчетност в работата на общините. Натрупан опит в анализиране на потребностите на общините и подпомагане дейността им в сферата на обществените поръчки.

Проект на ФАР № BG 0204.02 “Развитие на гражданското общество” Договор № CSDP 2002-Lot2-037