Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти

(WORKPLACE BASIC SKILLS)

Период на изпълнение:
01.11.2018 – 31.10.2020
Какво представлява проектът WORKPLACE BASIC SKILLS:

Основната цел на проекта е да подобри грамотността и основните умения, които са необходими на работно място, на възрастните с ниско ниво на образование, особено бежанци и имигранти. Четивната и математическата грамотност, както и социалните умения са базовите нужди за успешна интеграция на пазара на труда. Именно тук се включва проектът от ERASMUS + „Основни умения на работното място“!

Нашата цел е да подобрим основните умения на възрастни с ниско ниво на образование в четири работни сектора: строителство, медицинска грижа, туризъм и почистване. Чрез създаването на дигитални образователни инструменти за по-лесно придобиване на знания даваме възможност на обучаемите, които имат за цел да бъдат пълноценни граждани на европейското общество.
Влизайки в обувките на четири героя, учащите могат да съпреживеят типичните професионални ситуации и да съумят реакциите си според компетентното си прилагане на основните умения, особено необходими в тези професии. Задачите са примери от ежедневния трудов живот на четири примерни професии от различните работни сектори. Тъй като приложението има практическа насоченост и интерактивна концепция компетентността се натрупва, чрез множеството пресъздадени ситуации.

Конкретни цели:

 • Да се разработят електронни обучителни материали за придобиване на базова грамотност, основни математически умения и комуникационни умения в сферите на строителството, почистващата индустрия, туризма и социалните грижи;
 • Да се отчитат аспектите на различията, особено в предходния културен и социален опит и среда на обучаемите, с цел тяхното по-пълноценно в европейското общество;
 • Да предостави интерактивна виртуална среда, чрез използването на интернет и мобилни приложения, като изключително полезен стимул за учене;
 • Да повиши осведомеността сред бежанските общности по този въпрос и да демонстрира модели на успешно партньорство между различните заинтересовани страни като работодатели, доставчици на обучения и политиците.
За кого е WORKPLACE BASIC SKILLS:

Основните целеви групи по проекта са обучаващите в системата на образованието за възрастни и прилагането на интеграционни мерки.

Вторичната целева група са бенефициентите, т.е. ниско-образовани възрастни, търсещи убежище и мигранти с липса на основни математически умения и грамотност.

Заинтересованите страни са основните организации, въвлечени в процеса на обучения за основни умения, както и бежанските организации и други институции, занимаващи се с интеграцията на бежанци и търсещи убежище.

Резултати от проекта
Указания за преподаватели
&
Четири интелектуални продукта

Дигитална обучителна платформа

Digital educational platform

FAcebook page

Образователно мобилно приложение

Партньори:
 • Институт за образователни иновации (ILI-FAU)(Германия) – Координатор на проекта
 • Сдружение „международен институт по мениджмънт“ (България)
 • WIN – Science Initiative Lower Austria (WIN) (Австрия)
 • QUALED non-profit organization for qualification and education (Словакия)
 • Институт INTEGRA, Институт за развитие на човешкия потенциал (Словения)
 • “ACADEMIC NETWORK” (GUnet) (Гърция)
 • Innovation Training Center, S.L. (Испания)
 • Ente Bilaterale Veneto (Италия)

Проект 2018-1-DE02-KA204-005032, Програма “Еразъм+”, КД2: Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни