На 26 и 27 октомври ще се проведат местните събития за представяне на проудктите и разпространение на резултатите по проект Workplace Basic Skills в Добрич, България.

Поканени за участие са обучители в системата на образованието за възрастни или в областта на прилагането на интеграционни мерки, консултанти от бюрата по труда и трудови посредници, доставчици на обучения, местни власти и др. заинтересовани лица.

Проектът е насочен към подобряване на основните умения за работа сред ниско квалифицирани възрастни, в това число бежанци и мигранти, чрез разработване на интерактивни обучителни материали за придобиване на езикова грамотност, базови математически познания и социални умения – ключови фактори за успешната интеграция на пазара на труда.
В рамките на двете събития ще бъдат представени разработените по проекта продукти, в т.ч.: Наръчник за обучители на нискоквалифицирани възрастни и мигранти и Модули за електронно обучение в 4 различни икономически сектора (строителство, социални грижи и здравеопазване, туризъм и почистваща индустрия). Обучителните модули са достъпни на 10 езика, включително и на български език, чрез разработена по проекта онлайн платформа и безплатно мобилно приложение.

 

КОНТАКТИ:

СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ“

е-mail: imi.youth@gmail.com

Интернет страница: https://mimbg.org/

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

https://wbs.ili.eu/

https://www.facebook.com/WorkplaceBasicSkills

https://www.youtube.com/watch?v=SA6ooGUv00Q

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.