Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии (SMART)

Проектът SMART е мотивиран от убеждението, че развитието на креативните икономики на целевите региони може да допринесе за създаването на работни места сред младите хора и борбата срещу младежката бедност и изключване. За да бъде разгърнат потенциалът им, младежката работа трябва да осигури адекватно висококачествено обучение по управление на изкуствата, маркетинг на изкуства и творческо предприемачество за младежи извън формалните образователни системи.

Период на изпълнение:
01.03.2016 – 31.08.2018
Целите и идеите на SMART

Проект SMART обединява общите идеи и амбиции на 6 организации (2 младежки неправителствени организации, университет, мрежова организация за НПО, национален младежки съвет и частна компания в областта на изкуствата).

Чрез съвместните си действия в рамките на проекта те целят да насърчат разработването, разпространението и широкото използване на иновативни образователни ресурси (OER) и обучителни методи в областта на управлението и предприемачеството в изкуствата и креативната индустрия, за да се изгради капацитет на младежките работници и организации за стимулиране на заетостта и включването на младите хора в сектора, както и за стартиране на инициативи, водени от младежкото развитие и социалното въздействие.

Дейности по проекта:

Проектът стартира през м. март, 2016 г. и продължи общо 18 месеца, в рамките на които беше предвидена реализацията на интегриран комплекс от дейности, сред които:

–        разработване на обучителни и образователни ресурси, фокусирани върху развитието на умения в арт-мениджмънта, творческите индустрии, предприемачеството и арт-базирани инициативи, водени от социалното въздействие, търсещи пресечната точка между сложното академично обучение и практическата работа с младите хора;

–        провеждане на 3 обучителни дейности, базирани на метода „учене чрез правене“;

–        създаване на устойчиви уеб-базирани записи на младежките изкуства и култури;

–         представяне на устойчиви менторинг схеми за потенциални артисти и амбициозни арт – мениджъри и администратори;

–        Провеждане на серия от местни работни срещи за обучения на обучители и др.

Търсеният от проекта ефект е овластяване на младежките сектори в регионите на ЕС и Африка в посока предлагане на повече и по-качествено обучение в управлението и маркетинга на изкуствата и креативното предприемачество за младежи извън системите на формалното обучение като по този начин да бъдат укрепени творческите индустрии на целевите региони и да се максимизира техния капацитет за устойчиво създаване на нови работни места и намаляване на младежката бедност и социално изключване.

Партньори
  • Международен институт по мениджмънт, България
  • Budapest Metropolitan University, Унгария
  • Национален младежки съвет, Намибия
  • TEARS Group,  Кения
  • Съвет на неправителствените организации Нгамиланд, Кения
  • Общество за жива литература, дума и звук, ЮАР

Project 2015-3612/ 001-001, This project has been co-funded by Erasmus + Programe with support from the European Commission. Capacity building in the sphere of youth activities – cooperation for innovation and exchange of good practices of the European Commission.