Планиране на местното икономическо развитие на община Каолиново

Проектът се реализира от “Международен Институт по Мениджмънт” в партньорство с Община Каолиново в рамките на Програма “Активни услуги на пазара на труда” към Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

Период на изпълнение:
01.12.2006 – 30.06.2007
Какви са целите на този проект?:

Сериозният изследователски потенциал на експертите, работещи в „Международен институт по мениджмънт”, съвместно със специалисти от Висше училище „Международен колеж”, беше в основата на разработването на Стратегия за икономическо развитие и План за развитие на алтернативния туризъм за община от Североизточния регион на планиране – Каолиново.

За целта обаче трябва да се обединят усилията на общинска администрация, неправителствени организации и активните граждани.

Основната задача на проекта беше да изгради ясна и точна визия за развитието на еко и селския туризъм, като важна алтернатива за стимулиране на заетостта и икономическото развитие в региона. Предварителната подготовка на екипа по проекта показа, че потенциалът на община Каолиново в тази насока е голям, но трябва да бъде изследван, обобщен и развит в подробна Стратегия за развитие и План за реализирането й.

Ползи

Бизнес средата в региона предполага да се стимулира създаването на малки и средни предприятия и развитие на семеен бизнес, за да се преодолее високото ниво на безработица. Липсата на големи индустриални мощности, запазеният бит в малките населени места и селата, разнообразният ландшафт предполагат добри предпоставки за разработване на нишата на алтернативния туризъм.

Основните задачи, на които трябваше да се наблегне, включваха няколко важни работни срещи с представители на местната общност – общинска администрация, НПО, бизнеса и активните граждани, придружена с информационна кампания, която да повиши интереса към разработваната тематика.

За да бъде по-ефективно проучването, бяха сформирани три фокус групи, съставени от 7 – 9 експерта, обхващаща по един подсектор – „Инфраструктура, свързана с туризма”, „Качество на човешките ресурси” и „Маркетинг”. Оценката на слабите места определи да бъде поставен акцент върху няколко обучения – „Развитие на туристическата инфраструктура и организация на туристическия процес”, „Основни принципи при разработката на бизнес план”, „Развитието на човешките ресурси – ключ към успешно предприемачество”, „Маркетинг на туристическите продукти – силни и слаби страни, перспективи за развитие”, в които се включиха 60 участника от местната общност.

Много важна за ефективността на проекта беше следващата стъпка – проучвателните дейности – събиране на информация за наличните обекти на еко и селския туризъм,  използвани бяха някои от най-съвременните методи за изследване на нагласите във фокус-групи, разгледана беше и местната нормативна уредба и начините тя да бъде подобрена.

Продукти и резултати

Подготвената Стратегия за развитие на еко и селския туризъм и План за реализиране бяха многократно и детайлно обсъждани преди финализирането им. Заложено беше на две основни направления, в които да бъдат съсредоточени усилията на местните власти и общественост, за да се повиши многократно атрактивността на предлагания туристически продукт – създаване на Лудогорско еко училище за деца и младежи и Познавателен етнографски екопарк Мини Лудогорие „Кючук Делиорман”.

Успешното равитие трябва да се опре и на още два документа, разработени по проекта – Комуникационната стратегия и маркетинговия план на община Каолиново, с чиято помощ ще се промотира региона като непозната, но много красива и спокойна дестинация, предлагаща всички условия за семеен и познавателен туризъм.

Проектът се реализира от “Международен Институт по Мениджмънт” в партньорство с Община Каолиново в рамките на Програма “Активни услуги на пазара на труда” към Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.