Уважаеми дами и господа,

Сдружение “Международен институт по мениджмънт” има удоволствието да ви покани да участвате в Събитие за разпространение на резултатите: Признаване на умения и прозрачност на квалификациите по проект NFIL, което ще се проведе в град Добрич на 09 юли 2021 г. на адрес: ул. “България”, № 3, зала 216.

В рамките на събитието, ще бъде представен приключващия международен проект: Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене (NFIL), който се изпълнява по Програма Еразъм + в рамките на договор 2018-1-IT02-KA204-048012. Ще бъдат представени и резултатите от Проучване и анализ на приложението на общата рамка за признаване на резултатите от неформалното и самостоятелно учене в Европа, направени в рамките на проекта.

Проектът си поставя за цел разработването на он-лайн база от данни за сравнение на квалификациите за основни професии в областта на търговията, хотелиерството, ресторантьорството, ИТ и здравните грижи. 

Ще бъдат разгледани и особеностите на процеса на валидиране на неформалното и самостоятелно учене в България, а специален акцент ще бъде поставен и върху разработената база-данни чрез която могат да се сравняват квалификационните характеристики в различните европейски страни, и която дава възможност за сравняване на различните държавни образователни стандарти (ДОС) по едни и същи професии, което – от ствоя страна – улеснява валидирането и признаването на квалификациите.

За участие са поканени:

Представители на обучителни и образователни инстуции и организации, представители на неправителствения сектор, представители на местните и централни власти/администрация, представители на Агенцията по заетостта и нейните териториялни подразделения, обучаеми и учащи в сферата на професионалното образование и обучение и други заинтересовани лица.

Можете да се запознаете с прикачената програма за събитието тук: Agenda NFIL-09.07.2021

Повече информация за проекта можете да намерите на неговия уебсайт, както и от прикачената брошура (на български език):

leaflet_NFIL-BG


Събитието се организира от Международен институт по мениджмънт в рамките на проект „ВАЛОРИЗИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ЕВРОПА” (NFIL)”. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.