На 26 и 27 октомври 2020 г. в град Добрич се проведоха две събития за разпространение на резултатите по проект „Обучение на основни умения на работното място за нискоквалифицирани мигранти“/ „Workplace Basic Skills Training for Low-Skilled Migrants“, финансиран по програма Еразъм+, по Договор No 2018-1-DE02-KA204-005032.
В проекта си партнират общо 8 държави, като водеща организация е „Институт за образователни иновации“, Германия, а от българска страна в проекта се включи Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ /МИМ/.
Проектът е насочен към подобряване на основните умения за работа сред ниско квалифицирани възрастни, в това число бежанци и мигранти, чрез разработване на интерактивни обучителни материали за придобиване на езикова грамотност, базови математически познания и социални умения – ключови фактори за успешната интеграция на пазара на труда.
В рамките на двете събития бяха представени разработените по проекта продукти, в т.ч.: Насоки за обучители на нискоквалифицирани възрастни и мигранти и Модули за електронно обучение в 4 различни икономически сектора (строителство, социални грижи и здравеопазване, туризъм и почистваща индустрия). Обучителните модули са достъпни на 10 езика, включително и на български език, чрез разработена по проекта онлайн платформа и безплатно мобилно приложение.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. Проект номер: 2018-1-DE02-KA204-005032.