В края на месец февруари, Международен институт по мениджмън, приключва успешно проект „Обучение на основни умения на работното място за нискоквалифицирани мигранти“/ „Workplace Basic Skills Training for Low-Skilled Migrants“, финансиран по програма Еразъм+, по Договор № 2018-1-DE02-KA204-005032.

В него МИМ си партнираше с общо 8 държави, като водеща организация беше „Институт за образователни иновации“, Германия.

Проектът бе насочен към подобряване на основните умения за работа сред ниско квалифицирани възрастни, в това число бежанци и мигранти, чрез разработване на интерактивни обучителни материали за придобиване на езикова грамотност, базови математически познания и социални умения – ключови фактори за успешната интеграция на пазара на труда.

В рамките на проекта бяха разработени интелектуални продукти, в т.ч.: Наръчник за обучители на нискоквалифицирани възрастни и мигранти и Модули за електронно обучение в 4 различни икономически сектора (строителство, социални грижи и здравеопазване, туризъм и почистваща индустрия). Обучителните модули са достъпни на 10 езика, включително и на български език, чрез разработена по проекта онлайн платформа и безплатно мобилно приложение.