RoBulUs: Инструменти за засилване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България

Период на изпълнение: 01.01.2021 – 31.12.2021
Какви са целите на проекта?

В началото на 2021 година Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ стартира изпълнението на нов проект: “RoBulUs: Инструменти за засилване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”, реализиран по Договор №: 2020CE16BAT118.

Проектът ще се изпълнява в продължение на 12 месеца, като действието се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Проектът е насочен към повишаване участието на младите хора в планирането и изпълнението на Политиката на сближаване  /Кохезионна политика/ на Европейския съюз в периода  2021-2027 година, с фокус върху Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България.

Към кого е насочен проекта?

Инициативата RoBulUs ще допринесе за подобряване на комуникацията и сътрудничеството между гражданите и местните администрации, повишаване устойчивостта на регионалните публични политики и инвестиции и подобрена култура на участие на младите хора във формиране на новите политики на Европейския съюз в България и Румъния.

Очаквани резултати от изпълнението на проект RoBulUs:
  • Очертаване на механизмите, чрез които гражданите могат да участват в разработването и бъдещото изпълнение на оперативните програми на регионално и местно ниво в България и Румъния;
  • Разработване на мобилно приложение, което цели повишаване знанията на младите хора относно политиката на сближаване на ЕС и новите приоритети на Програмата за териториално сътрудничество между България и Румъния;
  • Създаване на онлайн ръководство “Стъпка по стъпка” за участие на младите хора в процеса на вземане на решения, на регионално и местно ниво, по отношение на планирането и изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2021-2027 г.
  • Организиране на различни събития – фокус групи, семинари и конференция, чрез които да се представят възможностите за гражданско участие и най-добрите постижения в областта на трансграничното сътрудничество между България и Румъния.

Договор №: 2020CE16BAT118
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз.

Тази комуникация отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не носи отговорност за информацията, която се съдържа в нея.