Проект „Училището днес: модерна работилница за млади таланти”

Период на изпълнение:
01.10.2009 – 12.10.2010
Какво представлява проектът?

Целта на проекта бе да се създадат възможности за по-добро физическо, интелектуално
и личностно развитие на българските ученици. Това бе постигнато чрез ангажиране на
децата в 6 вида клубове за спортни, културни и здравословни занимания: клуб
„Танцуващи обувки”, „Звездни актьори”, „Здравословно хранене”, „Журналист”,
„Дигитална фотография и видео операторство” и клуб по туризъм „Одисей”. В проекта
взеха участие 1103 деца в различна възраст от 6 училища в град Добрич, които бяха
включени в общо 66 клуба. Провеждаха се редовни занимания и репетиции, които
изградиха трайни навици у децата. В рамките на дейностите по проекта бяха
организирани и различни изяви като състезания по ориентиране, фестивали на
танцовото и театрално изкуство, фотоконкурси и др.

Цели и резултати:
Общи цели на проекта:
  • Създаване на възможности за по-добро физическо, интелектуално и личностно развитие на учениците
  • Обогатяване и осъвременяване на извънучилищните дейности и насърчаване възможностите за изява на младите хора и развитие на техните талантиРезултати: Prezentacia_final
Сформиране на клубове:
“Здравословно хранене” – 255 души
• “Танцуващи обувки” – 256 души
• “Звездни актьори” – 120 души
• Туризъм „Одисей” – 240 души
• „Дигитална фотография и видео операторство” – 90
души
• „Журналист” – 45 души

 

Проектът е е финансиран по договор № BG051PO001-4.2.03/855 от Европейския социален фонд 

и бюджета на Република България в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 

„Да направим училището привлекателно за младите хора”