Проект VALEU: “Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския Съюз”

Продължителност:
01.10.2010- 30.09.2012
Целите на VALEU

Цели те на проекта са свързани със:

 • Създаване на пилотна методика за признаване и валидиране на професионална квалификация, придобита чрез трудов опит, неформално и самостоятелно учене, като средство за улесняване интеграцията на имигранти и чуждестранни работници в новите страни-членки на Европейския съюз.
 • Адаптиране на успешните практики на страни с развита система за валидиране на уменията за целите на професионалното образование в сферата на услугите и туризма в България, Румъния и Турция.
Дейности на проекта бяха насочени към следните области:
 • Обследване на нуждите и популяризиране на възможностите за валидиране на трудовия опит, придобит в родната страна за постигането на пълноправна интеграция на имигрантите на европейския пазар на труда.
 • Създаване на модел на процедура за валидиране и признаване на трудовия опит и умения като професионална квалификация в сферата на туризма и услугите.
 • Създаване на модел на програма за обучение за валидиране на трудовия стаж и умения като професионални квалификации в сферата на туризма и услугите.
 • Доказване на практическата приложимост на валидирането на предварително придобити стаж и умения в сферата на туризма и услугите.
Продукти и резултати

Като основен продукт на проектите на VALEU, тази програма организира практически насоки въз основа на моделна процедура за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално и неформално обучение (предимно чрез трудов опит и обучение на работното място), което се основава на законодателните и практическите innovati в системите за ПОО на Дания и Португалия следвайки политиките на ЕС за валидиране и законодателните възможности, които съществуват в страните с разработване на системи за валидиране.

VALEU_Model_Training_Porgramme

Партньори

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:

 • Международен институт по мениджмънт (България);
 • ЦПО към „Международен колеж“ (България);
 • FIC (Дания);
 • Политехнически институт Браганца (Португалия);
 • Лицей Овидиус (Румъния);
 • Университет Мугла (Турция);

№ 2010-1-BG1-LEO05-03082. Проектът е финансиран от Програма „Леонардо да Винчи“ на Европейския съюз.

Обратно към Проекти