На 20 ноември 2018 година в сградата на Висше училище по мениджмънт във Варна се проведе работна среща – дискусия за представяне на възможностите за заетост на лица, които се грижат за зависим член на своето семейство.

На събитието бяха дискутирани теми свързани с равноправие и интеграция на пазара на труда на лица от уязвими социални групи и практически препоръки за промяна на негативните нагласи сред работодателите, възможни стъпки за въздействие върху тези нагласи. Бяха представени възможностите на родители, отглеждащи деца с увреждане, позитивната им роля в обществото и популяризиране на добрия пример, свързан с реализацията им на пазара на труда.

В дискусията участие взеха представители на различни сектори от бизнеса, доставчици на социални услуги, представители на държавни институции, имащи отношение към пазара на труда и родители и близки на деца с увреждания.

Събитието беше организирано в рамките на „Дейност 7“, кампания за преодоляване на дискриминационните нагласи сред работодателите към хора, които се грижат за деца с увреждания по проект „Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване“ /ПРОФИЛ/.

Проект ПРОФИЛ, Договор № BG05M9OP001-2.005-0149-C02 се изпълнява от Сдружение “Международен институт по мениджмънт”, в партньорство с „Е-турс” ООД и Фондация „Радост за нашите деца“. Проектът е финансиран по процедура „Активно включване“, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.