Сдружение “Международен институт по мениджмънт” сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика за Проект BG05M9OP001-2.005-0149-С01 „Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване (ПРОФИЛ)” по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“.

Проектът е  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е с продължителност 20 месеца.

Проектът „ПРОФИЛ” цели подобряване качеството на живот и участието на пазара на труда на семействата с деца с увреждания чрез разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностните и професионалните умения и осигуряване на ефективен диалог с работодателите.

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Създадена иновативна форма на социална услуга в общността и интегрирана подкрепяща услуга за по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот на семействата с деца с увреждания;
  • Подобрена пригодност и мотивация на бенефициентите за заетост чрез активиране на личностните и професионалните умения;
  • Валоризиране на потенциала и възможните като работна сила на хората, които се грижат за деца с увреждания;
  • Осигурена заетост;
  • Промяна в негативните обществени нагласи и резервираното отношение на работодателите.