BC CAP: Черноморска програма по културна анимация: пилотен модел за мобилизиране на общите културни характеристики за креативно управление на дестинациите в Черноморския басейн

Проект BS CAP се изпълнява в рамките на Приоритет 3: Подкрепа за културни и образователни инициативи за създаване на обща културна среда в Черноморския басейн,
Мярка 3.1: Насърчаване на културното сътрудничество и

образователния обмен в общностите от Черноморския басейн, на Съвместна Оперативна Програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2007-2013.

Период на изпълнение:
23.08.2011 – 22.02.2013
Какви са целите на BS CAP:

„Black Sea Cultural Animation Program: Pilot model for mobilizing the common cultural characteristics for creative destination management in the Black Sea Basin“ се изпълнява по Съвместна Оперативна Програма за трансгранично сътрудничество “Черноморски басейн 2007-2013” по договор 1.3.1.67283.26 –MIS ETC 306.

Целта на проекта е, обединявайки усилията на партньори от пет черноморски държави – Армения, България, Грузия, Румъния и Турция, да се създаде обществено партньорство за обща културна среда в Черноморския басейн и мобилизиране на местните културни ресурси.

Пилотния международен фестивал на Черноморската култура, организиран и реализиран в рамките на проекта, поставя началото на практика, ориентирана към запазване и популяризиране на културното наследство в черноморския регион.

Защо е полезен BC CAP:

Проектът представя концепцията за културна анимация като интердисциплинарен подход за изучаване и представяне на културното наследство на пет региона от Черноморския басейн.

На тази основа беше създадена съвместна образователна програма, която е насочена към повишаване капацитета на студентите по социални науки (и особено по туризъм) да разработват културни продукти и атракции, основани на местното наследство на своите региони.

Постигнати резултати:

В продължение на 5 дни през месец септември 2012 г. град Добрич беше домакин на Международен фестивал „Културното наследство на Черно море: Общи граници, общо бъдеще”, в който взеха участие представители на 5 държави: Армения, Румъния, Грузия, Турция и България. В рамките на фестивала бяха организирани редица концертни и изложбени мероприятия, които представиха богатото културно разнообразие на черноморските народи, ползвайки похватите на културната анимация, изобразителното изкуство, фотографията, занаятите, песните и танците. Целта на фестивала беше да се популяризира културното наследство, подпомагането на културния диалог и взаимното опознаване на етническите общности.

Интересен акцент в програмата на фестивала беше Кулинарната изложба „Кухнята на черноморските народи“, в рамките на която посетителите имаха възможност да се насладят на традиционни ястия от турската, грузинската, арменската, румънската и българската кухня, приготвени от чуждестранните гости. Няколко изложби с етнографска тематика, фото изложба, демонстрации и работилници за традиционни занаяти, както и поредица концерти бяпа сред съпътстващите събития на фестивала.

През февруари 2013 г. се проведе Партньорски форум за представяне на резултатите по проекта, в рамките на който бяха обсъдени и политиките за насърчаване на културата и туризма в Черноморския регион. Форумът послужи и като платформа за генериране на идеи за бъдещи партньорства и сътрудничество, както и открояване на добрите практики в обучението по културен туризъм, анимация и кулинарни изкуства в страните-партньори по проекта. Бяха дискутирани възможностите за представяне и опазване на богатото културно наследство чрез туризма.

Тук може да видите някои от разработките по проекта:

Bulgaria: Cultural Policy and Cultural Animation turkey: Black Sea Cultural Heritage research report
Партньори:

ВC CAP е съвместно начинание на 7 организации от 5 партньорски държави в Черноморския басейн:

  • Сдружение „Международен институт по мениджмънт“, Варна, България (водещ партньор)
  • Регионален инспекторат по образованиеото, Провинция Одрин, Турция
  • Гимназия „Овидиус”, Констанца, Румъния
  • НПО Младеж за постижения (YFA), Ереван, Армения
  • Грузински център за изкуства и култура, Тбилиси, Грузия
  • Професионално училище по туризъм – Одрин, Турция
  • Висше училище по мениджмънт, Варна, България (Асоцииран партньор)

Проект 1.3.1.67283.26 –MIS ETC 306, СОП Черноморски басейн (2007-2013)