Сдружение “Международен Институт по мениджмънт”, Варна реализира проект „Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване“ /ПРОФИЛ/. В хода на изпълнение на проекта бяха организирани два курса за 30 безработни родители, които отглеждат деца с увреждане. Родителите се обучаваха последователно в две направления: „Личностни умения за заетост“ и „Електронен маркетинг и блогинг“.
Основната цел на курсовете бе родителите да повишат своите възможности за заетост чрез подобряване на личностните си умения и дигиталната си компетентност.
След приключване на всеки един от курсовете родителите бяха индивидуално консултирани относно предпочитана сфера на реализация, успешни стратегии за търсене на работа, както и алтернативни възможности за заетост и възможности за самонаемане. Основен акцент в обученията бе и получаване на знания и умения в областта на новите технологии, с оглед самостоятелно използване на богатството от информационни източници под формата на дигитални библиотеки, бази данни, уеб портали, блогове, социални мрежи и др.
По време на занятията, за децата на обучаваните родите, бяха полагани специални грижи в Център за почасова грижа към Фондация „Радост за нашите деца“, които са партньор по проекта. Грижата за децата ще продължи до 15.12.2018, с идеята родителите да имат свободно време, за да се включат и в останалите дейности, планирани по проекта. По този начин те ще могат да търсят работа, да се обучават, профилират и успешно да се адаптират към съвременните тенденции на пазара на труда.
Проект „Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване“ /ПРОФИЛ/, Договор № BG05M9OP001-2.005-0149-C02 се изпълнява от Сдружение “Международен институт по мениджмънт”, в партньорство с „Е-турс” ООД и Фондация „Радост за нашите деца“. Проектът е финансиран по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
www.eufunds.bg