Иновации, прилагане на информационните и комуникационните технологии и повишаване на управленската култура

Топлотехника

Насърчаване на предприемачеството, създаването на микро-предприятия и самонаемането

ИНИЦИАТИВИ