С официалното стартиране на онлайн проучване за обществените възприятия на миграцията, започна и реализацията на европейският проект NECME “Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията” в България с участието на Сдружение “Международен институт по мениджмънт”. Проектът се финансира по програма Европа за гражданите на Европейският съюз и обединява 17 граждански организации от 16 различни страни. Инициативата се координира от Фондация “Джовани и Франческа Фалконе”, която организация се ръководи от роднини и колеги на посветения на борбата с мафията магистрат Джовани Фалконе, убит през 1992г.

Проектът цели да проучи как явлението на миграцията влияе върху европейското гражданско общество в условията на създаване на нови форми на обществена ангажираност и активно граржданство.

За по-добро разбиране на настоящата ситуация, днес бе стартирано международно проучване по темата.

Проучването, изготвено от Палермо (Италия) и Университет за приложни науки Vidzeme (Валмейра, Латвия) ще създаде възможност за документиране и анализиране на възприятията за миграцията и мигрантите в европейското общество, като също така ще  постави фокус как мигрантите се превръщат в жертви на организираната престъпност или биват въвлечени в нея.

Проучването ще се проведе онлайн през следващите 2 месеца и ще бъде достъпно тук:  https://it.surveymonkey.com/r/8JM68QH

Постоянният миграционен поток през последните години повлиява европейското гражданско общество – казва Мария Фалконе, президент на Фондация Фалконе – и всеки от нас трябва да вземе активна роля в проеодоляването на ксенофобията, нетолерантните и дискриминационни поведения.”

Чрез въвличането на различни заинтресовани страни (учители, представители на нестопански организации и европейски агенции, администратори на публични институции, журналисти, законотворци …) и въвеждането на различни методологии, участниците ще бъдат стимулирани да действат като индивидуални граждани или като организирано гражданско общество, за да се улесни включването на мигрантите в европейското общество и да се създаде синергия между гражданското общество и публичните институции, вкл. чрез промотиране ролята на доброволчеството.