COSTAID: Стратегии за справяне с информационните смущения

Развитието на съвременните цифрови технологии и глобално общество позволяват обмена на информация между най-отдалечените точки на света да се случва за по-малко от няколко минути. Това носи множество предимства, но и недостатъци. Все по-често цифровите технологии се използват недобросъвестно, включително за измами и разпространение на послания с невярна информация. Възможните последици са много и включват примери като недоверие в медиите, подкопаване на демократичните процеси, генериране на подкрепа за вредни конспиративни теории и реч на омразата, дори разпространение на компроментирани научни данни. На свои ред, това има сериозно отрицателно въздействие върху демократичните процеси и социалните дебати.

Най-застрашени от рисковете, произтичащи от дезинформацията се оказват младите хора, тъй като те си набавят информация (в т.ч. относно новини и събития) предимно от онлайн източници, вкл. недостоверни. 

Проект COSTAID се фокусира върху повишаването на осведомеността на младите хора като път за подобряване на обществената устойчивост срещу дезинформацията. Инициативата ще осигури инструменти за учителите, обучителите и младежките лидери, чрез които те да подкрепят процеса на подобряване на медийната грамотност у младите хора, както и  развитието на умения, необходими за справяне с предизвикателствата на съвременната медийна среда. 

Проект COSTAID ще разработи цялостна стратегия за справяне с разпространението на фалшиви новини и конспиративни митове чрез целенасочено използване на цифровите технологии в образованието, обучението, младежта и спорта. В рамките на проекта ще бъдат разработени и приложени нови и по-релевантни за демокрацията подходи за преподаване и учене.

Период на изпълнение:

01.09.2022 - 31.08.2024

Финансирано от:

Програма "Еразъм +" на Европейския съюз

Основни концепции:

Целева група и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Повече за проекта