За нас

„Международен институт по мениджмънт“ (МИМ) е сдружение с нестопанска цел. Основните му звена са ситуирани в градовете Варна и Добрич (България), но идеите и инициативите на организацията имат широко регионално, национално и международно въздействие.

Ние сме МИМ

Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ работи активно в полза на и в сътрудничество с младежи, студенти, преподаватели, научни работници, представители на бизнеса и местните общности за осигуряване на интегрирано устойчиво развитие, чрез постигане на целите за:

 

История

Началото

Нашият път започна през 1993г., когато Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ (МИМ) бе създадено като част от инициативите по програмата на Холандското правителство за сътрудничество с Източна Европа. На този етап, основната мисия и дейности на организацията са насочени към повишаване качеството на образованието и живота на младите хора в съответствие с европейските тенденции за развитие. 

През 1996г. МИМ става един от учредителите на Висше училище по мениджмънт (ВУМ), а в последствие участва в създаването и на други организации, ангажирани с мисията да допринасят за развитието на обучението и образованието на всички нива.

През годините, МИМ се утвърди като активен участник в процесите по формулиране и предоставяне на възможности за неформално обучение и образование, особено за хората в необлагодетелствани позиции (млади хора, лица в неравностойно положение, мигранти, хора от селски и отдалечени райони и др.). Натрупаният опит и познания по отношение нуждите на общностите, а и нововъзникналите технологични и нетехнологични новости, постепенно доведоха до разширяване на приоритетните области в работата на организацията.

Растем и се развиваме

Привличането на нови членове и съмишленици, разширената експертиза и работата в сътрудничество с организации с разнообразен профил и от различни сектори осигуриха капацитет на Сдружението за по-активно ангажиране с актуални обществени теми и действия в следните направления: 

Ценности и дейности

Международен институт по мениджмънт работи всеотдайно в своите приоритетни направления, като осъществява широкообхватна и съдържателна дейност от най-високо качество, която включва:

Дейности

Характерно и отличаващо се в работата на организацията е стремежа към използване на нови и иновативни методи, интердисциплинарността и въвличането на заинтересованите страни в създаването и експериментирането на продуктите.

Нашите ценности

Нашите ценности ръководят действията и взаимоотношенията ни със заинтересованите страни. Те са:

Откриване

Ние проучваме, откриваме и представяме под различна форма нови и по-добри начини за развитие на бизнеса и обществото

Иновации

Стремим се към непрекъснато усъвършенстване, към използване на смела креативност и научни знания за постигане на промяна

Обучение

Предизвикваме себе си, нашите партньори и аудитория към непрекъснато развитие – личностно и професионално, и израстване чрез учене през целия живот

Разнообразие

Ценим и оползотворяваме ефективно богатството, породено от различията за развитие на идеите, общуването, знанията и възможностите

Осведоменост

Ангажираме се с подобряване достъпа до качествена информация за вземане на осведомени решения и активно участие в обществения живот

Устойчивост

Насърчаваме и работим за постигането на социална и екологична отговорност в множество икономически и социални дейности

Екип

доц. д-р Тодор Радев

Председател на Управителния съвет

Доц. д-р Тодор Радев е доцент в областта на икономическите науки. Той има значителен принос за модернизирането на българското висше образование и обучение. Воден от своя непрекъснат стремеж за подпомагане развитието на млади изследователи и предприемачи, той смело предприема различни по вид инициативи и експериментира с нови форми на партньорства. Той активно насърчава работата по теми, свързани с глобалните предизвикателства и оказва всякакви форми на подкрепа за превръщането на младите хора в активни, осведомени граждани и мотивирани носители на промяна.

Цветалина Генова

Ръководител екип​

Цветалина Генова е магистър по международни отношения и европейски науки от Централен Европейски университет, Будапеща. Присъединява се към екипа на МИМ през 2007г., а между 2011 – 2023г. е Председател на УС.
Цветалина Генова е носител на значителна част от новаторските идеи на организацията, като засяга нови за България теми и предлага нови методи за работа. Тя е автор и ръководител на над 15 от успешните международни инициативи на МИМ, вкл. тези насочени към насърчаване участието на студенти и младежки лидери в глобални проблеми, свързани с развитието и околната среда, в т.ч. бедността, образованието, младежката безработица и изменението на климата. Тя работи активно и по темите за социалното предприемачество и иновации.

Нашите партньори

За да добавя интердисциплинарност и да проверява приложимостта на своите разработки спрямо нуждите и очакванията на заинтересованите страни, Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ си сътрудничи активно с няколко утвърдени организации от различни сфери: