Trans4Green: Обучение, базирано на сценарии за зелени умения в туризма

През последните години Европейският съюз все по-ясно заявява категоричния си ангажимент за постигане на устойчиво развитие, т.е. развитие, което отговаря на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите нужди.

Множество секторни политики и инициативи, законодателни реформи и инвестиции насърчиха прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите. Разработени и въведени бяха редица иновации, нови технологии и бизнес модели, които все по-тенденциозно придават нов облик на основните сектори и разграничават техния икономически растеж от потреблението на ресурси и въздействието им върху околната среда и местните общности. Експерти и наблюдатели прогнозират, че в съвсем близко бъдеще „зеления преход“ ще има значително отражение и върху структурата на пазара на труда, като очакванията са в резултат да възникнат над 100 милиона нови работни позиции, а други приблизително 80 млн. да изчезнат. Това предполага и нуждата от нови умения – шест от всеки 10 служителя ще има нужда от допълващи обучения за овладяване на нови умения и екологосъобразно поведение.

Секторът на туризма и гостоприемството е изключително комплексен. Той взаимодейства с множество други отрасли и се намира в тясна зависимост от промените в обществените (потребителски) нагласи и предпочитания. Качеството и устойчивостта на туристическите продукти и услуги се определя от уменията и компетенциите на заетите. Секторът има висок потенциал за разкриване на нови работни места, като същевременно предлага възможността за заетост на млади хора и лица с увреждания. 

Ефективното използване на потенциала на сектора за икономически растеж (вкл. разкриване на нови работни места), но и положително социално развитие (вкл. промяна върху поведението на хората), изисква настоящите и бъдещите служители да притежават знания и умения, които да допринасят за устойчивото развитие. 

Проект TRANS4GREEN си поставя за цел да е да интегрира усвояването на „зелени“ умения в програмите за професионалното образование и обучение в областта на туризма в България, Турция и Литва, за да могат обучаваемите и завършващите с различни профили да се възползват от нововъзникващите възможности за професионална реализация предлагани от устойчивия туризъм. 

Период на изпълнение:

01.02.2024 - 31.10.2025

Финансирано от:

Програма "Еразъм +" на Европейския съюз

Основни концепции:

Целева група и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Повече за проекта:

очаквайте скоро