VALEU: “Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския Съюз”

Динамичните промени в технологиите и икономическата среда  провокират хората да градят нови професионални знания, умения и компетентности. Все по-често това се случва чрез неформално обучение, самостоятелно учене или дори на работното място. Понякога овладяните знания и умения са равни на тези, необходими за практикуването на нова специалност или професия, но докато те не бъдат удостоверени със свидетелство или друг вид документ, то тяхното признаване се извършва на база „волята на работодателя“.  

Правото на свободно движение и работа в страните-членки на ЕС, което гражданите на България и Румъния придобиха с присъединяването на двете държави към Общността неминуемо ще увеличи трудовата мобилност. Много българи и румънци ще потърсят по-добра професионална реализация в други страни. Но доколко тя би била по-добра, ако не признава уменията, които новите имигранти и мобилни работници са придобили в предходния си трудов опит? 

Едно от възможните решения за това е създаването на нормативна пътека за признаване и удостоверяване на уменията и компетентностите. Процесът се нарича „валидиране“ и в голяма част от страните в ЕС се прилага успешно. Валидирането осигурява по-бърз и по-гъвкав път за придобиване на квалификация по професия, като отчита резултатите от ученето, пести време и средства, не изисква откъсване от работа, разширява възможностите за получаване на знания, умения и компетентности в повече и нови, различни професионални области. Не на последно място – валидирането спомага значително за повишаване конкурентоспосоността на хората на пазара на труда.

Водеща цел на  проект VALEU е създаването на пилотна методология за валидиране на професионалните умения и компетенции в сектора на услугите и туризма, придобити чрез неформални обучения и самостоятелно учене. Инициативата използва функциониращите модели на държави с развити системи за валидиране и непрекъснато професионално обучение (Дания и Португалия), които биват трансферирани към България, Румъния и Турция, където поради консервативните държавни образователни системи, достъпът до индивидуални образователни пътеки и признаването на предишни компетенции не е достатъчно развита. Поне не към този етап.

Период на изпълнение:

01.10.2010 - 30.09.2012

Финансирано от:

Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации на Европейската комисия

Основни концепции:

Целeва група и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Партньори: