BS CAP: Черноморска програма по културна анимация: пилотен модел за мобилизиране на общите културни характеристики за креативно управление на дестинациите в Черноморския басейн

Черно море е основен природен туристически ресурс за всички страни в Черноморския регион. Освен него, държавите в тази географска област споделят много общи характеристики по отношение на културата, навиците и националните особености. Тези общи ценности обаче остават недостатъчно познати, както на населението на черноморските държави, така и  на туристите, които проявяват интерес към тези страни. Освен това, всяка страна предпочита да рекламира собственото си културно богатство сама за себе си и най-често извън, а не в рамките на региона. 

В същото време потребностите, желанията и очакванията на съвременният посетител се променят. Все по-често туристите търсят и очакват срещу заплатената от тях цена за почивка да получат добавена стойност, най-вече във формата на преживяване. Това поставя устойчивото развитие на черноморските региони и общности в силна зависимост от диверсификацията на продуктите и развитието на нови допълнителни услуги (като екскурзии и събития), основани на местното културно и историческо наследство.

Културната анимация поставя акцент върху използването на местната креативност за разработване на нови и интересни преживявания за посетителите, които са характерни за дестинацията, като способ за разнообразяване на туристическия продукт. Тя предлага възможност за обезпечаване на устойчивото развитие на черноморските региони, както и за промотиране на черноморското богатство като съвкупност.

Водеща цел на проект BS CAP: Черноморска програма по културна анимация бе обединявайки усилията на партньори от пет черноморски държави (Армения, България, Грузия, Румъния и Турция) да създаде обществено партньорство за обща културна среда в Черноморския басейн и мобилизиране на местните културни ресурси.

Проектът се реализира чрез комплекс от дейности, свързани с: (i) идентифициране на основните анимационни стратегии, прилагани в черноморските туристически обекти, въз основа на общи стандарти; (ii) разработване, тестване и валидиране на образователна програма по културна анимация; (iii) тестване и стартиране на програмата за присъствено и дистанционно обучение;  (iv) валидиране на квалификацията, получена в резултат на програмата за обучение.

Период на изпълнение:

23.08.2011 – 22.02.2013

Финансирано от:

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн" 2007 - 2013

Основни концепции:

Целева група и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Партньори: