VOTE EU: Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС

Проектът е отличен като добра практика по програма "Европа за гражданите" на Европейския съюз

Изборите за Европейски парламент през 2014г. ще протекат при различни условия: силно намаляващо население, все по-осезаемо ниво на евроскептицизъм.

Резултатите от последните вотове ясно посочват тенденция на спад в активността на избирателите и приемане на твърденията за „демократичен дефицит“ на Съюза. Изключително слабо е участието на младите хора при определяне пътя на развитие на Съюза. Много малка част от тях осъзнават, че членовете на Европейския парламент могат да оказват влияние и да вземат решения за ново законодателство, да определят приоритетите за развитие на Общността (а оттам и на отделните държави), да насочват парите на ЕС и да проверяват тяхното разходване. 

VOTE EU си постави за цел да промотира европейската гражданска принадлежност сред настоящите и потенциални страни-членки на Общността, да насърчи включването на младите европейци в демократичния живот на Европа и по-конкретно да ги мотивира да участват в изборите за Европейски парламент.

В съответствие с високите си цели, инициативата имаше широк мащаб. В проекта участваха 10 неправителствени организации от България, Италия, Хърватия, Полша, Румъния, Македония и Босна и Херцеговина. Реализирани бяха поредица от местни и интернационални събития, включително симулационни ролеви игри, пресъздаващи изборите за Европейския парламент, музикален фестивал и дискусионни събития.  

Период на изпълнение:

01.12.2013 – 30.08.2014

Финансирано от:

Програма "Европа за гражданите" на Европейския съюз

Основни концепции:

Целева група и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Партньори: