YU-CULT: Култура за устойчиво развитие: Преодоляване на безработицата сред младите хора чрез обществено-културни проекти за местната общност

Европейската програма за култура от 2007 и последващите стратегически документи, в които се разглежда приносът на културата за растеж на Европа („Европа 2020“) признават ролята и потенциала на културата за постигане на интелигентен, устойчив и проибщаващ растеж като изместват фокуса на усилията от изолирани културни прояви към функцията на културата като междусекторна политика и стратегически фактор на политическо, социално и икономическо развитие. 

По-нататък, стратегическите документи, а и социално-икономическия тренд подчертават значението на културните и творчески компетентности за изграждането на интелектуален капитал, за насърчаване на нетехнологични и социални иновации, за развитието на културните и творческите индустрии и за максимизиране на положителните странични ефекти от образованието, обучението и пригодността за заетост. По-конкретно придобиването на културни и творчески компетентности, достъп до и включване в различни културни и творчески прояви, ведно с активното участие в обществения живот чрез младежка работа и доброволчески дейности се признават за фундаментални за развитието на креативността, иновационния капацитет и активната гражданска позиция на младите хора и по този начин могат да увеличат перспективите им на пазара на труда. 

Именно поради това, проект YU-CULT си постави за цел да насърчи активното участие на младите хора в културни инициативи и да изгради капацитета на младежките лидери да насочват потенциала на културните и творчески активности на общностно ниво към преодоляване на проблемите с младежката безработица.

Дейностите по проекта се реализираха на територията на 2 континента – Европа и Африка, като предоставиха на участващите младежки лидери умения за планиране и изпълнение на младежки културни ресурси, за прилагане на творчески и културни подходи, основани на визуални медии за по-добро представяне и интерпретиране на културната и социалната промяне в своята общност.

Период на изпълнение:

01.10.2013 - 30.09.2014

Финансирано от:

програма "Младежта в действие" на Европейския съюз

Основни концепции:

Целеви групи и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Партньори: