VALORIZE: Валоризиране на висококвалифицираните имигранти


Проектът е отличен като добра практика по програма "Еразъм+"

Разширяването на Европейския съюз и възможността за свободно придвижване на хора повишава миграционните потоци вътре в Общността. Все повече хора търсят професионална реализация в друга държава, но често пъти макар да притежават средно висока професионална компетентност, те почти не могат да участват на пазара на труда в приемащата страна или влизат там само с много ниски позиции в сравнение с техните знания.

Вниквайки по-дълбоко в тази ситуация, проект VALORIZE си постави за целите да: (1) насърчи предоставянето и оценката на ключови компетентности (вкл. основни и трансверсални умения), по-специално предприемачество, езикови познания и чифрови умения; (2) укрепи връзките между оценяването, обучението и професионалната среда; (3) подобри капацитета на организациите, работещи в областта на оценяването, образованието и обучението; (3) насърчи социалното приобщаване и пригодността за заетост на висококвалифицираните мигранти.

Изпълнението на инициативата осигури 4 модела за оценка на уменията), които поради своята интердисциплинарност могат да бъдат адаптирани за оценка и изграждане на личностни умения за по-добра заетост на обучаеми в системата на средното и висшето образование с най-разнообразна професионална ориентация.

Период на изпълнение:

01.09.2014 – 31.08.2016

Финансирано от:

Програма "Еразъм +" на Европейския съюз

Основни концепции:

Целеви групи и ползватели:

Партньори: