ПРОФИЛ: Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване

Активното включване и качеството на живот на семействата на деца с увреждания е свързано с възможностите за работа и с адекватното отношение на бизнеса към потенциала, който тези семейства развиват и притежават. У нас децата със степен на увреждане над 50% са ~26 000, а липсата на услуги за семействата води до напускане на работа от страна на родителите. Така хората които се грижат за деца с увреждания и притежават професионална квалификация, остават подценена група на пазара на труда, тъй като не могат да са заети на стандартно работно време. В същото време над 50% от българските работодатели декларират, че имат проблем с намирането на служители с подходяща професионална квалификация и личностни умения. В търсенето на алтернативи, бизнесът става все по-отворен към осигуряване на гъвкави условия за заетост и наемане на лица от уязвимите групи, стига те да притежават търсените умения.

Водещата цел на проект ПРОФИЛ бе подобряване качеството на живот и участието на пазара на труда на семействата с деца с увреждания чрез разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностните и професионалните умения и осигуряване на ефективен диалог с работодателите.  

Проект ПРОФИЛ разработи интегриран пакет от мерки, които да насърчат бизнеса и да мотивират хората, които се грижат за деца с увреждания, да възстановят трудовата си активност към дейности и сфери, които позволяват работа от дома, автономно работно време и самонаемане.

Период на изпълнение:

15.04.2017 – 15.12.2018

Финансирано от:

ОП "Развитие на човешките ресурси" 2013 -2020

Основни концепции:

Целева група и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Партньори: