NFIL: Валоризиране на неформалното и самостоятелно учене

Уеднаквяване и валидиране, сертифициране на неформалното и самостоятелно учене съгласно законодателството на отделните страни-членки на EU.


Проектът е отличен като добра практика по програма "Еразъм+"

Неформалното и самостоятелното учене осигуряват ценна възможност за повишаване на личностните и професионални умения. Налице са обаче редица различия в системите на неформалното образование в страните от и извън ЕС, които възпрепятстват признаването на резултатите от учене в друга страна. Темата става все по-актуална с нарастващия поток от мигранти и работна сила в Общността. 

Основната цел на проекта NFIL е да допринесе за признаването на уменията и прозрачността на квалификациите за улесняване на ученето, пригодността за заетост и трудовата мобилност на мигрантите.

Той е насочен към националните субекти, които отговарят за признаването на професионалните квалификации, оценяването и сертифицирането на учебни програми, служби по заетостта и заинтересовани страни в областта на образованието, обучението и гражданското общество. Всички те имат решаваща роля за насърчаване на инициативи за валидиране на неформалното и самостоятелното учене.

Период на изпълнение:

03.09.2018 – 02.09.2021

Фнансирано от:

Програма "Еразъм +" на Европейския съюз

Основни концепции:

Целеви групи и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Партньори: