RoBulUs: Инструменти за засилване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България

Като част от Общността, България се възползва от средствата за изпълнение на Кохезионната политика и постигане на нейните цели за икономическия растеж, създаване на работни места, конкурентоспособност на предприятията, устойчивото развитие и защитата на околната среда.

Множество инициативи са вече реализирани и ефектите от тях – в краткосрочен и дългосрочен план – са налице. Оказва се, обаче, че много хора не са осведомени относно приноса на европейската политика на сближаване за подобряване качеството на техния живот и благосъстоянието. Нещо повече – хората, особено младежите, не познават механизмите, чрез които могат да участват във вземането на решения относно използването на европейското финансиране за решаване на конкретни проблеми в техния регион. А такива има! 

RoBulUs се ангажира с повишаване осведомеността на младите хора относно Политиката на сближаване (Кохезионната политика) на Европейския съюз като пътека за повишаване участието им в планирането и изпълнението й в периода  2021-2027 година. Проектът поставя фокус върху Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България.

 

Период на изпълнение:

01.01.2021 – 31.12.2021

Финансирано от:

Европейската комисия

Основни концепции:

Целеви групи и ползватели:

Продукти и разработки от проекта:

Партньори: