CULTURE OF GIVING: КУЛТУРА НА ДАРИТЕЛСТВОТО И СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ

Въвличане на доброволци и местни общностни в съвместно създаване и изпълнение на социални инициативи за набиране на колективно финансиране

Да подкрепиш кауза означава да повярваш, че имаш силата и куража да променяш света около себе си

Макар да опитват, правителствата и местната власт не са в състояние да обезпечат изцяло нуждите на обществото. Тогава на помощ идват гражданските организации, като представляващи местната общност. От тях, често получаваме призиви за включване в кампании за набиране на средства за различни цели и предназначение. Някои са за спешни нужди, други – с превантивна насоченост. И хората протягат ръка, проявяват своята хуманност и съпричастност, защото дарителството е част от нашата същност и култура. 

Мисия и ангажимент на нестопанските организации е да помагат за развитието на обществото. За да успеят, те трябва да съумеят да си сътрудничат както с местната общност, така и с други организации на местно и регионално ниво. 

Настоящата инициатива работи именно в тази посока. Тя подобрява капацитета на партньорските организации да си сътрудничат на местно и международно ниво чрез въвличането на доброволци и местната общност в дейности, които могат да повишат и насърчат културата на дарителството и социалното включване чрез съвместното планиране и изпълнение на социални инициативи за набиране на колективно финансиране

Период на изпълнение:

01.11.2022 – 30.10.2023

Финансирано от:

Програма "Еразъм +" на Европейския съюз

Основни концепции:

Целеви групи и ползватели:

Продукти и разработки от проекта:

Партньори: