Публично събитие за представяне на резултатите от апробирането и приложимостта на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение ще се проведе в град Варна на 11 ноември 2022 г.

Събитието има за цел е да представи обобщените изводи от направеното апробиране на модела за външно независимо оценяване в професионалното обучение, който Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ (МИМ) тества в периода май-октомври 2022 г. За целта беше създаден пилотен Секторен съвет за квалификация (ССК) в направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и бяха излъчени външни оценители, които се включиха в провежданите в ЦПО държавни изпити по професия „Готвач“ в общо 5 Центъра и участваха в оценяването на общо 66 завършващи обучаеми.

В резултат на работата по независимото оценяване на държавните изпити, бяха съставени обобщени доклади и бяха набелязани потенциални области на интервенции и препоръки за актуализиране на нормативната база и учебната документация. В допълнение, създадения ССК обобщи ключови цели, по които заинтересованите страни да обединят усилия, в подкрепа повишаване качеството на професионалното образование и обучение.

По време на събитието ще се обърне специално внимание на мнението на участниците по отношение на приложимостта на модела на външно оценяване за мониторинг на компетенциите на завършилите професионално обучение, като в дискусионен формат ще бъдат обсъждани възможностите и перспективите пред създаването и функционирането на Секторни съвети за квалификация и в други професионални направления.

Участниците ще имат възможност да обменят идеи и да генерират нови концепции за съвместни проекти и инициативи, насочени към повишаване качеството на професионално образование и обучение в България.

За участие в събитието са поканени:

Публичното представяне се провежда в рамките на проект „Качество и ефективност“, изпълняван от НАПОО по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Участието в събитието е безплатно, като поради ограничения брой места, молим да потвърдите своето участие най-късно до 09.11.2022 г. на един от посочените по-долу контакти за връзка с екипа на проекта.

В случай, че Вашето участие е свързано с организиране на транспорт до и от град Варна, моля, обърнете се към екипа на Сдружение „МИМ“ за уточняване на детайлите.

По-долу ще откриете покана и програма на събитието.

Покана НАПОО Публично събитие -11.11.22

Програма НАПОО Публично събитие-11.11.22