Сдружение МИМ работи по договор за апробиране на модел за секторен съвет за квалификация с НАПОО

Сдружение “Международен институт по мениджмънт” беше избрано от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) да извърши апробиране на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение, разработен в рамките на проект „Качество и ефективност“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Целта е тестване на модела „секторен съвет за квалификация“, вкл. чрез участие в държавните изпити и осъществяване на външно независимо оценяване на резултатите, както и установяване на приложимостта на модела в България.

В рамките на договора ще бъде инициирано създаването на Секторен съвет за квалификация в направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, в който ще бъдат поканени за участие представители на държавните институции, браншови и работодателски организации, както и представители на системата на професионалното образование и обучение, опериращи в сектора.

Външното независимо оценяване, от своя страна, ще бъде поверено на експертни групи от представители на работодателите, които да участват в провеждането на държавни изпити по теория и практика на завършващите в ЦПО курсисти по професия “Готвач”, като осъществят паралелно оценяване и мониторинг на провеждане на процедурите.

Апробирането на модела ще се извърши в периода март – септември 2022 г. като резултатите от него ще залегнат в основата на последващи предложения за актуализация на нормативната уредба в областта на осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение.

Повече информация за проект „Качество и ефективност“, изпълняван от НАПОО по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, може да намерите тук.

За връзка с екипа на Сдружение МИМ:

тел. 058/ 65 56 26

е-mаil: imi.youth@gmail.com