Секторен съвет за квалификация в областта на хотелиерството и ресторантьорството беше учреден във Варна

С встъпително заседание, проведено вчера (26.05.2022 г.) в град Варна, беше учреден Секторен съвет за квалификация „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. За участие в съвета бяха поканени представители на държавните институции, браншови работодателски организации на национално и регионално ниво, обучаващи институции (професионални гимназии, ЦПО, висши училища), както и други организации, работещи в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, а негови инициатори са Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ (МИМ). Новото формирование включва представители на всички заинтересовани страни в процеса на подобряване качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) в България и цели да апробира разработен пилотен модел за Секторен съвет за квалификация (ССК) и за независимо оценяване на компетентностите на завършилите ПОО по професии от областта на хотелиерството и ресторантьорството. Участниците в първото встъпително заседание на ССК „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ се обединиха около основните функции и структура на съвета, приеха правилника, който ще регламентира дейността му, и избраха да бъдат представлявани от Управителен съвет от седем организации:

За Председател на УС единодушно беше избран г-н Павлин Косев – Председател на Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите (ВАРХ).

Сред задачите, поставени пред новосъздадения секторен съвет, освен да координира осъществяването на паралелно независимо външно оценяване на завършилите професионално обучение, са и да анализира и идентифицира липсващи секторни умения. На тази база, могат да бъдат изготвяни предложения за промени и подобряване на документите, регламентиращи ПОО в професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, в т.ч.: актуализиране на Списъка с професии за професионално образование и обучение (СППОО), промени в Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация и Националните изпитни програми, продиктувани от динамично изменящите се условия и изисквания на работодателите към завършилите, и т.н.

Не на последно място, ССК ще има подкрепяща роля при проследяване реализацията и удовлетвореността на обучаемите на браншово ниво и ще работи за подобряване качеството на професионалното обучение, като цяло.

Секторния съвет за квалификация се създава в рамките на проект „Качество и ефективност“, изпълняван от НАПОО по ОП РЧР. Членовете му споделиха увереността си, че структурата ще допринесе за активния диалог и ефективното сътрудничество между държавните институции, доставчиците на образование и обучение и бизнеса, с ясната визия, че от това партньорство зависи до голяма степен и качеството и реализацията на кадрите, подготвяни в системата на ПОО.

Следващото заседание на Съвета ще се проведе през есента на т.г., а неговият напредък ще бъде споделен на предстоящата през месец ноември 2022 г. национална конференция.

За повече информация, можете да следите интернет страницата на НАПОО.