Сдружение МИМ приключи изпълнението на проект “ПРОФИЛ”

Сдружение “Международен институт по мениджмънт” – Варна успешно финализира проект „Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване“ (ПРОФИЛ), в партньорство с Туристическа агенция „Е-турс“ и Фондация „Радост за нашите деца“, договор № BG05M9OP001-2.005-0149-C02, финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

В рамките на проекта бяха проведени редица инициативи и събития, целящи подобряване качеството на живот и насърчаване участието на пазара на труда на семейства на деца с увреждания. Дейностите бяха насочени към разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностни и професионални умения и осигуряване на ефективен диалог с работодатели.

В хода на изпълнение на проекта бяха организирани два курса за 30 безработни родители, които отглеждат деца с увреждане. Родителите се обучаваха последователно в две направления: „Личностни умения за заетост“ и „Електронен маркетинг и блогинг“.

След приключване на курса, специалисти в сферата на човешките ресурси и кариерното консултиране проведоха индивидуални сесии с участниците в обученията, работейки върху личностните им умения и мотивацията за включване на пазара на труда.

Част от завършилите успешно курсовете на обучение бяха назначени на работа в организациите, участващи в изпълнението на проекта – Сдружение “Международен Институт по Мениджмънт” и „Е-турс“ ООД.Фондация „Радост за нашите деца“ пък осигури почасова грижа за децата на всички родители, за да могат една част да работят, а друга да продължат да търсят заетост.

Организирани бяха и редица събития. Успешно се реализираха две трудови борси, където над 30 работодатели представиха работни места за почасова и дистанционна заетост и възможности за самонаемане. Организирани бяха работни срещи и дискусии, целящи преодоляване на дискриминационните нагласи сред работодателите.

Основната цел на проекта бе създаването и въвеждането на иновативна форма на социална и интегрирана подкрепяща услуга за по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот на семействата с деца с увреждания, валоризиране на потенциала и възможностите и повишаване на мотивацията им за заетост. В основата на поставените цели стои идеята за активиране на личностните и професионалните им умения и осигуряване на заетост, с очаквано въздействие и промяна в негативните обществени нагласи и резервираното отношение на работодателите в България.