BEST: Бизнес образование за устойчиво развитие: преподаване на корпоративната социална отговорност и социално предприемачество

Добра практика:

Проектът е отличен със знак за качество от Националната агенция за България за администриране на проекти по програма "Еразъм+"

В отговор на последиците от икономическата криза, съкратените публични бюджети и мащаба на бъдещите предизвикателства социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност (КСО) се превръщат в ключов политически приоритет в ЕС. Те са източник на социални иновации и допринасят за изграждането на иновационен капацитет и конкурентоспособност на икономиките на ЕС. Това ги превръща във все по-важни елементи на стратегията за развитие на ЕС. Въпреки това образованието и обучението по бизнес и икономика не отразяват адекватно тази тенденция.

Интердисциплинарната академична област на социалното предприемачество не е добре развита в ЕС. Самият термин често се разбира неточно или ограничено. Изучаването на КСО е ограничено по отношение на академичните часове и съдържанието. Настоящата инициатива се гради на вярването, че за да бъде бизнесът мотивиран и способен да постигне социално въздействие, ще трябва да се развие самото съдържание на КСО и социалното предприемачество като учебни предмети, а бизнес образованието трябва да стане по-отворено към това, което досега до голяма степен е било обществена програма за справяне с неотложните предизвикателства пред обществото.

Общата цел на проект BEST бе да насърчи сътрудничеството и обмена на добри практики между съответните организации от 7 държави по програмата (България, Гърция, Литва, Португалия, Испания, Турция, Обединеното кралство) с оглед повишаване на качеството и актуалността на образованието в областта на социалното предприемачество и КСО, насърчаване на социалните иновации и подпомагане на социалното въздействие и отговорността на бизнеса.

Дейностите по проекта включваха разработване на интелектуални продукти, транснационални срещи по проекта, дейности за устойчивост, разпространение на резултати.

Период на изпълнение:

01.09.2014 – 31.08.2017

Финансирано от:

Програма "Еразъм +" на Европейския съюз

Основни концепции

Целева група и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Партньори: