SMART: Умения за управление на изкуствата: Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии

Творческата икономика се оказа динамичен и устойчив икономически сектор, дори в условията на икономическа криза. Тя може да бъде източник на устойчиви работни места за младежите, тъй като е едновременно трудоемка и благоприятна за младежите – разчита на младежки таланти и млади потребители, приема различни среди и образователни нива и има гъвкави изисквания по отношение на условията на заетост, на които младежите могат да отговорят по-лесно. Той допринася за местното икономическо развитие и социалното сближаване; подпомага местните общности, а и може да породи иновативни решения на социални проблеми като упадък на градовете, маргинализация на младите хора, престъпност, здравеопазване, замърсяване.

Проект SMART насочва вниманието си върху развитието на ЕС, Източна и Южна Африка с убеждението, че развието на творческите икономики в тези региони може да допринесе за създаването на работни места и за борбата с бедността и изключването на младежите. Използването на потенциала на културните и творческите индустрии обаче изисква осигуряването на подходящо висококачествено обучение по управление на изкуствата, маркетинг на изкуствата и творческо предприемачество за младежи извън системите за формално образование. 

Именно поради това, обата цел на проекта бе да насърчи съвместното разработване, разпространение и широко използване на иновативни отворени образователни ресурси (ООР) и методи за обучение в областта на управлението и предприемачеството в културния и творческия сектор с оглед на изграждането на капацитет на младежките работници и младежките организации за насърчаване на младежкото приобщаване, младежката заетост и ръководените от младежите инициативи за обществено и социално въздействие. 

Проектът общите идеи и амбиции на 6 разнородни организации за изпълнението на комплекс от дейности по  разработване на образователни ресурси, наръчници и уеб базирани хранилища на ресурси за младежко творчество, както и серия от обучителни дейности, основани на методите на учене чрез правене.

Период на изпълнение:

01.03.2016 – 31.08.2018

Финансирано от:

Програма "Еразъм +" на Европейския съюз

Основни концепции:

Целева група и ползватели:

Разработки и продукти от проекта:

Партньори: