SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор

SE-HUB означава „Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор“ – международен проект, който подпомага младежите и техните организации да станат социални предприемачи и да въвеждат социални иновации в своите общности.

Период на изпълнение:
15.12.2018 – 15.06.2020
Какво е SE-HUB:

Проектът е съвместна инициатива на 6 организации (2 от ЕС, 2 от Латинска Америка и 2 от Африка).

Неговата основна цел е да изгради капацитета на младежките организации от ЕС и партньорските страни да повишават осведомеността и да изградят умения за развитие на младежки социални предприятия, както и за приемането на социално иновативни предприемачески подходи в нестопанската работа в гражданския сектор в посока насърчаване на положителна и дългосрочна социална промяна, която подобрява ефективността на младежката работа и насърчава жизнеспособността на младежките организации.

В дългосрочен аспект, проектът ще подобри ефективността на младежката работа и ще помогне на младежките организации станат финансово независими и жизнеспособни.

SЕ-HUB се изпълнява с подкрепата на програма “Еразъм+” на Европейската комисия.

Защо е полезен SE-HUB:

SE-HUB се изпълнява в България, Гърция, Мексико, Бразилия, Намибия и Южна Африка. Той осигурява разнообразни материали и инструменти за обучение на млади хора и младежки работници, които се интересуват от социално предприемачество и кариера в гражданския сектор.

Какво правим:

  • Обучения за изграждане на капацитет и обучения на обучители, с участието на младежки работници и младежи от всички страни-партньори, вкл. и младежи в неравностойно положение. Тук тестваме и нови методи за работа, които предполагат използването на онлайн ресурси и коучинг на връстници (“peer coaching”);
  • Учебни материали и база с добри практики за социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор, представени чрез отворени образователни ресурси и мобилно приложение;
  • Създаваме мрежа от хъбове за обучение по социално предприемачество и социални иновации (мрежа SE-HUB);
  • Местни обучения, адаптирани към нуждите на младите хора във всяка една от страните, представени в проекта.

Всяка от тези дейности е представена на станицата на проект SE-HUB, както и в социалните медии.

Партньори:

SE-HUB е съвместно начинание на две европейски, две латиноамерикански и две африкански организации, които иматзад гърба си по няколко успешно реализирани социални инициативи:

Проект 2018-3794/ 001-001 е съфинансиран от Програма “Еразъм+” КД2, Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности