Ended Projects

medicine, cooperation, hand-3298451.jpg

RoBulUs: Инструменти за засилване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България

Като част от Общността, България се възползва от средствата за изпълнение на Кохезионната политика и постигане на нейните цели за икономическия растеж, създаване на работни

Read more
worker, grinder, factory-5736096.jpg

WORKPLACE BASIC SKILLS: Обучение по основни умения за работа на нискоквалифицирани мигранти

Писмената грамотност, базовите математически познания, както и социалните умения са ключови фактори за успешната интеграция на пазара на труда. Дефицитът на компетентности в тези области

Read more
change, arrows, clouds-948024.jpg

SE-HUB: Овластяване на създателите на промяна: Младежко социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор

Младежките организации в ЕС, Африка и Латинска Америка се намират в бързо променяща се социална среда и граждански сектори. Дори в ЕС, където те обикновено

Read more
board, school, professional-928390.jpg

ПРОФИЛ: Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване

Активното включване и качеството на живот на семействата на деца с увреждания е свързано с възможностите за работа и с адекватното отношение на бизнеса към

Read more
sunset, beach, silhouettes-570881.jpg

SMART: Умения за управление на изкуствата: Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии

Творческата икономика се оказа динамичен и устойчив икономически сектор, дори в условията на икономическа криза. Тя може да бъде източник на устойчиви работни места за

Read more
lecture, instructor, lecture room-3986809.jpg

BEST: Бизнес образование за устойчиво развитие: преподаване на корпоративната социална отговорност и социално предприемачество

Добра практика: Проектът е отличен със знак за качество от Националната агенция за България за администриране на проекти по програма “Еразъм+” В отговор на последиците

Read more