admin

cyber security, global, network-2296269.jpg

Trans4Green: Обучение, базирано на сценарии за зелени умения в туризма

През последните години Европейският съюз все по-ясно заявява категоричния си ангажимент за постигане на устойчиво развитие, т.е. развитие, което отговаря на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите нужди. Множество секторни политики и инициативи, законодателни реформи и инвестиции насърчиха прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата кръгова […]

Trans4Green: Обучение, базирано на сценарии за зелени умения в туризма Read More »

lecture, instructor, lecture room-3986809.jpg

BEST: Бизнес образование за устойчиво развитие: преподаване на корпоративната социална отговорност и социално предприемачество

Добра практика: Проектът е отличен със знак за качество от Националната агенция за България за администриране на проекти по програма „Еразъм+“ В отговор на последиците от икономическата криза, съкратените публични бюджети и мащаба на бъдещите предизвикателства социалното предприемачество и корпоративната социална отговорност (КСО) се превръщат в ключов политически приоритет в ЕС. Те са източник на

BEST: Бизнес образование за устойчиво развитие: преподаване на корпоративната социална отговорност и социално предприемачество Read More »

vote, word, letters-1804596.jpg

VOTE EU: Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС

Проектът е отличен като добра практика по програма „Европа за гражданите“ на Европейския съюз Изборите за Европейски парламент през 2014г. ще протекат при различни условия: силно намаляващо население, все по-осезаемо ниво на евроскептицизъм. Резултатите от последните вотове ясно посочват тенденция на спад в активността на избирателите и приемане на твърденията за „демократичен дефицит“ на Съюза.

VOTE EU: Младите европейци гласуват против демократичния дефицит в ЕС Read More »

lake, nature, travel-6476212.jpg

VALEU: “Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския Съюз”

Динамичните промени в технологиите и икономическата среда  провокират хората да градят нови професионални знания, умения и компетентности. Все по-често това се случва чрез неформално обучение, самостоятелно учене или дори на работното място. Понякога овладяните знания и умения са равни на тези, необходими за практикуването на нова специалност или професия, но докато те не бъдат удостоверени

VALEU: “Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на туризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския Съюз” Read More »